Language of document : ECLI:EU:F:2009:57

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(esimene koda)

9. juuni 2009

Kohtuasi F‑12/08

Thierry Nardin

versus

Euroopa Parlament

Avalik teenistus – Ametnikud – Töötasu – Kodumaalt lahkumise toetus – Maksmisest keeldumine – Personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud tingimus – Tühistamisnõue – Töölevõtmise menetluse õigusvastasus – Ainetu laad – Kahju hüvitamise nõue

Ese:      EÜ artiklit 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles T. Nardin palub sisuliselt esiteks tühistada parlamendi 2. aprilli 2007. aasta otsus, milles kehtestatakse tema „õigused ametisse asumisel” ja keeldutakse talle maksmast kodumaalt lahkumise toetust, ja teiseks mõista parlamendilt välja kodumaalt lahkumise toetus alates 2007. aasta aprillist ning 10 000 eurot väidetavalt tekkinud mittevaralise kahju hüvitamiseks.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Hageja ja parlament kannavad ise oma kohtukulud. Parlamendi nõuete toetuseks menetlusse astunud Euroopa Ühenduste Komisjon kannab ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Töötasu – Kodumaalt lahkumise toetus – Ese – Määramise tingimused – Alalise elukoha või töökoha puudumine teenistuskohas enne teenistusse asumist – Mõiste

(Personalieeskirjad, VII lisa, artikli 4 lõike 1 punkt a)

2.      Ametnikud – Hagi – Väited – Huvitatud isiku töölevõtmise menetluse normide rikkumist käsitlev väide

1.      Personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud kodumaalt lahkumise toetuse mõte on kompenseerida erakorralised kulud ja takistused, mis tulenevad teenistuskohustuste püsivast täitmisest riigis, millega ametnikul ei ole enne ametisse astumist kestvat sidet. Kui sellise sideme olemasolu tõendamiseks on vaja, et huvitatud isik on alaliselt töötanud oma tulevase ühenduse teenistuskoha riigis kindla perioodi vältel, siis tähendab see, et teistes riikides osutatud kutsealane töö, mis toob sellel perioodil kaasa ajutisi ja lühikesi puudumisi riigist, ei ole piisav, et ametniku põhiline töökoht teenistuskoha riigis kaotaks oma alalisuse.

(vt punktid 32 ja 33)

Viited:

Euroopa Kohus: 9. oktoober 1984, kohtuasi 188/83: Witte vs. parlament (EKL 1984, lk 3465, punkt 11).

Esimese Astme Kohus: 14. detsember 1995, kohtuasi T‑72/94: Diamantaras vs. komisjon (EKL AT 1995, lk I‑A‑285 ja II‑865, punkt 51, ja seal viidatud kohtupraktika).

2.      Ametnik ei saa viidata sellele, et tema ühenduse institutsiooni töölevõtmise menetlus oli õigusvastane, et taotleda kõnealuse institutsiooni sellise otsuse tühistamist, milles kehtestatakse tema õigused ametisse asumisel ja keeldutakse talle maksmast kodumaalt lahkumise toetust, kuna huvitatud isiku töölevõtmise menetluse ja vaidlustatud otsuse vahel ei esine piisavat põhjuslikku seost. Töölevõtmise menetluses tehtud rikkumised võivad võimaldada toetada töölevõtmise otsuse tühistamisnõudeid; seevastu küsimus sellise otsuse õiguspärasusest, millega kehtestati ametniku õigused ametisse astumisel, on erinev küsimusest, kas huvitatud isiku töölevõtmise menetlus kõnealuses institutsioonis oli õiguspärane.

(vt punkt 39)