Language of document : ECLI:EU:F:2009:57

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

9 päivänä kesäkuuta 2009

Asia F-12/08

Thierry Nardin

vastaan

Euroopan parlamentti

Henkilöstö – Virkamiehet – Palkkaus – Ulkomaankorvauksen epääminen – Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty edellytys – Kumoamisvaatimus – Palvelukseenottomenettelyn lainvastaisuus – Tehottomuus – Vahingonkorvausvaatimus 

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Thierry Nardin vaatii pääasiallisesti yhtäältä kumoamaan parlamentin 2.4.2007 tekemän päätöksen, jolla vahvistettiin hänen ”palvelukseentuloa koskevat oikeutensa” ja kieltäydyttiin myöntämästä hänelle ulkomaankorvausta, ja toisaalta velvoittamaan parlamentin maksamaan ulkomaankorvausta huhtikuusta 2007 alkaen sekä 10 000 euroa korvauksena väitetysti aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Kantaja ja parlamentti vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan. Euroopan yhteisöjen komissio, joka tukee väliintulijana parlamentin vaatimuksia, vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Palkkaus – Ulkomaankorvaus – Tarkoitus – Myöntämisen edellytykset – Tavanomaisen asuinpaikan tai pääasiallisen ansiotoiminnan puuttuminen asemamaasta ennen palvelukseentuloa – Käsite

(Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan a alakohta)

2.      Virkamiehet – Kanne – Kanneperusteet – Kanneperuste, joka koskee asianomaisen palvelukseenottomenettelyn lainvastaisuutta

1.      Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyn ulkomaankorvauksen tarkoituksena on hyvittää ne erityiset kustannukset ja haitat, jotka aiheutuvat tehtävien pysyvästä hoitamisesta sellaisessa maassa, johon virkamies ei ole ennen palvelukseen tuloaan luonut pysyviä siteitä. Silloin, kun tällaisten siteiden olemassaolon toteamiseksi vaaditaan, että asianomainen on työskennellyt vakituisesti tulevassa yhteisön asemapaikkansa maassa tietyn kokonaisajanjakson ajan, tämä merkitsee sitä, että muissa maissa tehdyt ammatilliset suoritteet, joista aiheutuu ajoittaisia ja lyhytkestoisia poissaoloja kyseisen ajanjakson kuluessa, eivät riitä poistamaan virkamiehen asemamaassa harjoittaman pääasiallisen ansiotoiminnan vakituista luonnetta.

(ks. 32 ja 33 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 188/83, Witte v. parlamentti, 9.10.1984 (Kok., s. 3465, 11 kohta)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑72/94, Diamantaras v. komissio, 14.12.1995 (Kok. H., s. I‑A‑285 ja II‑865, 51 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen)

2.      Virkamies ei voi vedota hänen palvelukseenottoaan koskevan yhteisön toimielimen menettelyn lainvastaisuuteen vaatiakseen kumoamaan kyseisen toimielimen päätöksen, jolla on vahvistettu hänen palvelukseentuloa koskevat oikeutensa ja kieltäydytty myöntämästä hänelle ulkomaankorvausta, kun otetaan huomioon, ettei asianomaisen palvelukseenottomenettelyn ja riidanalaisen päätöksen välillä ole riittävää syy-yhteyttä. Palvelukseenottomenettelyä rasittavien lainvastaisuuksien perusteella voitaisiin mahdollisesti tukea palvelukseenottopäätöksen kumoamisvaatimuksia; sen sijaan kysymys sellaisen päätöksen laillisuudesta, jolla vahvistetaan virkamiehen oikeudet hänen tullessaan palvelukseen, on erillinen asianomaisen palvelukseen ottamista koskevan kyseisen toimielimen menettelyn laillisuudesta.

(ks. 39 kohta)