Language of document : ECLI:EU:F:2009:56

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN KOLMANNEN JAOSTON PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄYS

4 päivänä kesäkuuta 2009

Asia F-78/08

Carlo Locchi

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Virkamiestuomioistuimen aloitteesta tehty sovintoratkaisu – Asian poistaminen rekisteristä

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Carlo Locchi vaatii pääasiallisesti kumoamaan 15.2.2008 tehdyn komission päätöksen, jolla hänet jätettiin merkitsemättä vuoden 2007 sertifiointimenettelyyn ennalta valittuja virkamiehiä koskevaan lopulliseen luetteloon ja näin ollen edelleen vuoden 2007 sertifiointimenettelyn osalta parhaiten luokiteltujen, ennalta valittujen hakijoiden luetteloon samoin kuin koulutusohjelmaan osallistumiseen oikeutettujen hakijoiden luetteloon, sekä kumoamaan henkilöstösääntöjen 45 a artiklan yleisistä täytäntöönpanosäännöksistä 20.11.2007 tehdyn komission päätöksen.

Ratkaisu: Asia F‑78/08, Locchi vastaan komissio, poistetaan virkamiestuomioistuimen rekisteristä. Komissio maksaa 4 000 euron kiinteämääräisen hyvityksen kantajalle, joka luopuu sitä vastaan kaikista vaatimuksista, mukaan luettuina oikeudenkäyntikuluja koskevat vaatimukset.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Kanne – Sovintoratkaisu virkamiestuomioistuimessa – Asian poistaminen rekisteristä

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 69 ja 74 artikla)