Language of document : ECLI:EU:F:2009:56

POSTANOWIENIE PREZESA TRZECIEJ IZBY SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

z dnia 4 czerwca 2009 r.

Sprawa F-78/08

Carlo Locchi

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Ugoda z inicjatywy Sądu – Wykreślenie

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i art. 152 EWEA, w której C. Locchi żąda zasadniczo stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 15 lutego 2008 r. wykluczającej go z końcowej listy urzędników, którzy przeszli etap preselekcji do procedury certyfikacji w 2007 r. i w rezultacie – wciąż w odniesieniu do procedury certyfikacji w 2007 r. – stwierdzenia nieważności listy kandydatów, którzy przeszli etap preselekcji i otrzymali największą liczbę punktów, a także listy kandydatów dopuszczonych do udziału w programie szkoleniowym oraz stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ogólnych przepisów wykonawczych do art. 45a regulaminu pracowniczego urzędników.

Orzeczenie: Sprawa F‑78/08 Locchi przeciwko Komisji zostaje wykreślona z rejestru Sądu. Komisja wypłaci skarżącemu jednorazowo kwotę 4000 EUR, a skarżący w zamian odstąpi od wszystkich roszczeń, w tym dotyczących kosztów postępowania.

Streszczenie

Urzędnicy – Skarga – Ugoda przed Sądem do spraw Służby Publicznej – Wykreślenie z rejestru

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 69,74)