Language of document : ECLI:EU:F:2009:56

UZNESENIE PREDSEDU TRETEJ KOMORY SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU

zo 4. júna 2009

Vec F‑78/08

Carlo Locchi

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Zmier na podnet Súdu pre verejnú službu – Výmaz“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou C. Locchi v podstate navrhuje zrušenie rozhodnutia Komisie z 15. februára 2008, ktorým bol vylúčený z konečného zoznamu úradníkov predbežne vybraných na certifikačný postup v roku 2007 a v dôsledku toho, pokiaľ ide o ten istý certifikačný postup v roku 2007, zo zoznamu najlepšie zaradených predbežne vybraných uchádzačov, ako aj zo zoznamu uchádzačov, ktorým bolo povolené zúčastniť sa na programe školení, ako aj zrušenie rozhodnutia Komisie z 20. novembra 2007 o všeobecných vykonávacích ustanoveniach k článku 45a služobného poriadku úradníkov

Rozhodnutie: Vec F‑78/08, Locchi/Komisia, sa vymaže z registra Súdu pre verejnú službu. Komisia uhradí žalobcovi paušálnu sumu 4 000 eur, za čo sa žalobca vzdáva všetkých nárokov, vrátane nárokov v oblasti trov konania.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Urovnanie sporu zmierom na Súde pre verejnú službu – Výmaz z registra

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, články69 a74)