Language of document : ECLI:EU:F:2009:55

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

4. juuni 2009

Kohtuasi F‑56/08

Jorge de Britto Patricio-Dias

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Ühine ravikindlustusskeem – Ülalpeetavate laste kaetus ühise ravikindlustusskeemi esmase skeemiga – Halduskaebuse puudumine – Ilmselge vastuvõetamatus

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles J. Britto Patricio‑Dias vaidlustab komisjoni otsuse, millega keelduti andmast tema ülalpeetavatele lastele katet Euroopa Ühenduste ühise ravikindlustusskeemi esmase skeemiga.

Otsus: Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Mõista kohtukulud välja hagejalt.

Kokkuvõte

1.      Tühistamishagi – Vaidlustatavad aktid – Mõiste – Aktid, mis võivad mõjutada konkreetset õiguslikku seisundit – Üksnes akti põhjenduste peale esitatud hagi – Vastuvõetamatus

(EÜ artikkel 230)

2.      Ametnikud – Hagi – Eelnev halduskaebus – Puudumine – Vastuvõetamatus

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

1.      Tühistamishagi saab esitada vaid selliste aktide või otsuste peale, millel on siduvad õiguslikud tagajärjed, mis mõjutavad otseselt ja vahetult hageja huve, tuues kaasa selge muutuse tema õiguslikus seisundis. Seevastu niisuguste aktide põhjenduste peale eraldi ei saa tühistamishagi esitada, kuna need ei kujuta endast huve kahjustava akti resolutiivosale vajalikku tuge.

(vt punkt 15)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 17. september 1992, kohtuotsus T‑138/89: NBV ja NVB vs. komisjon (EKL 1992, lk II‑2181, punkt 31)

2.      Personalieeskirjade artikli 91 lõike 2 kohaselt on huve kahjustava akti peale esitatud hagi vastuvõetav üksnes juhul, kui ametisse nimetavale asutusele või ametiisikule on eelnevalt esitatud kaebus personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel selles sättes ettenähtud tähtaja jooksul ja kui see kaebus on otsese või kaudse otsusega tagasi lükatud.

(vt punkt 16)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 7. detsember 1999, kohtuotsus T‑108/99: Reggimenti vs. parlament (EKL AT 1999, lk I‑A‑243 ja II‑1205, punkt 19)