Language of document : ECLI:EU:F:2009:55

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto)

4 päivänä kesäkuuta 2009

Asia F-56/08

Jorge de Britto Patricio-Dias

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Yhteinen sairausvakuutusjärjestelmä – Huollettavana olevien lasten kuuluminen ensisijaisesti yhteisen sairausvakuutusjärjestelmän piiriin – Valitusta ei ole tehty – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Jorge de Britto Patricio-Dias riitauttaa komission päätöksen, jolla kieltäydyttiin soveltamasta hänen huollettavinaan oleviin lapsiinsa ensisijaisesti Euroopan yhteisöjen toimielinten yhteistä sairausvakuutusjärjestelmää.

Ratkaisu: Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

1.      Kumoamiskanne – Kannekelpoiset toimet – Käsite – Toimet, jotka voivat vaikuttaa tiettyyn oikeudelliseen asemaan – Ainoastaan toimen perusteluista nostettu kanne – Tutkimatta jättäminen

(EY 230 artikla)

2.      Virkamiehet – Kanne – Edeltävä hallinnollinen valitus – Puuttuminen – Tutkimatta jättäminen

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

1.      Sellaisia toimia tai päätöksiä, jotka voivat olla kumoamiskanteen kohteena, ovat ainoastaan toimenpiteet, joilla on sitovia oikeusvaikutuksia, jotka voivat vaikuttaa suoraan ja välittömästi kantajan etuihin muuttamalla tämän oikeusasemaa selvästi. Sitä vastoin tällaisten toimien perustelut eivät voi sellaisinaan olla kumoamiskanteen kohteena, koska ne eivät ole asianosaiselle vastaisen toimen päätösosan välttämätön perusta.

(ks. 15 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑138/89, NBV ja NVB v. komissio, 17.9.1992 (Kok., s. II‑2181, 31 kohta)

2.      Henkilöstösääntöjen 91 artiklan 2 kohdan mukaan virkamiehelle vastaisesta toimesta nostettu kanne voidaan ottaa tutkittavaksi vain, jos nimittävälle viranomaiselle on ensin tehty 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valitus siinä säädetyssä määräajassa ja jos tästä valituksesta on tehty nimenomainen tai implisiittinen hylkäyspäätös.

(ks. 16 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑108/99, Reggimenti v. parlamentti, 7.12.1999 (Kok. H., s. I‑A‑243 ja II‑1205, 19 kohta)