Language of document : ECLI:EU:F:2009:63

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (първи състав)

12 юни 2009 година

Дело F-69/08

Brigitte Knöll

срещу

Европейска полицейска служба (Европол)

„Публична служба — Персонал на Европол — Неподновяване на договор — Договор за неопределено време — Допустимост — Правен интерес — Жалба срещу несъществуващо към момента на подаване на жалбата решение — Липса на предварителна административна жалба“

Предмет: Жалба, подадена въз основа на член 40, параграф 3 от Конвенцията, приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз за създаването на Европейска полицейска служба (Конвенцията Европол) и член 93, параграф 1 от Правилника за служителите на Европол, с която г‑жа Knöll иска отмяна на решението на директора на Европол от 4 октомври 2007 г., с което се отказва подновяване на нейния договор и не ѝ се предлага договор за неопределено време, както и отмяна на решението на директора на Европол от 29 април 2008 г., с което се отхвърля подадената от нея по административен ред жалба срещу горепосоченото решение от 4 октомври 2007 г. и на решението на директора на Европол от 12 юни 2008 г., с което отново се отказва подновяване на нейния договор.

Решение: Отхвърля жалбата. Осъжда жалбоподателката да заплати съдебните разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Жалба — Правен интерес — Преценка към момента на предявяването на иска или подаването на жалбата — Обжалване на несъществуващо решение


Правният интерес, който представлява необходимо условие за допустимостта на жалбата, трябва да съществува на етапа на подаването ѝ. Ето защо е недопустима жалбата за отмяна на решение, което не съществува в правния мир преди датата на регистриране на жалбата, поради приемането на ново решение, взето след преразглеждане, поради други мотиви и въз основа на факти и обстоятелства, различни от тези, на които се основава администрацията при приемането на първото решение. Новото решение не представлява потвърдително решение, а напротив, самостоятелно решение, което заменя предходното.

(вж. точки 34, 35, 37 и 38)

Позоваване на:

Съд — 7 юни 2007 г., Wunenburger/Комисия, C‑362/05 P, Сборник, стр. I‑4333, точка 42

Първоинстанционен съд — 18 юни 1992 г., Turner/Комисия, T‑49/91, Recueil, стр. II‑1855, точки 24—26; 13 декември 1996 г., Lebedef/Комисия, T‑128/96, Сборник СПС, стр. I‑A‑629 и II‑1679, точки 19 и 21; 29 септември 1999 г., Neumann и Neumann-Schölles/Комисия, T‑68/97, Recueil FP, стр. I‑A 193 и II‑1005, точка 58; 27 януари 2000 г., TAT European Airlines/Комисия, T‑49/97, Recueil, стр. II‑51, точки 30—36; 24 април 2001 г., Torre и др./Комисия, T‑159/98, Recueil FP, стр. I‑A‑83 и II‑395, точка 28; 5 март 2004 г., Liakoura/Съвет, T‑281/03, Recueil FP, стр. I‑A‑61 и II‑249, точки 36 38; 13 септември 2005 г., Fernández-Gómez/Комисия, T‑272/03, Recueil FP, стр. I‑A‑229 и II‑1049, точки 36 и 42—44

Съд на публичната служба — 15 юли 2008 г., Pouzol/Сметна палата, F‑28/08, Сборник СПС, стр. I‑A‑1‑0000 и II‑A‑1‑0000, точки 45—50