Language of document : ECLI:EU:F:2009:61

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(pierwsza izba)

z dnia 12 czerwca 2009 r.

Sprawa F‑67/08

Maria Teresa Visser‑Fornt Raya

przeciwko

Europejskiemu Urzędowi Policji (Europol)

Służba publiczna – Personel Europolu – Nieprzedłużenie umowy – Umowa na czas nieokreślony – Dopuszczalność – Interes prawny – Skarga na decyzję, która już nie istniała w chwili wniesienia skargi – Brak uprzedniego zażalenia

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 40 ust. 3 Konwencji zawartej na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (konwencja o Europolu) oraz art. 93 ust. 1 regulaminu pracowniczego Europolu, w której M.T. Visser‑Fornt Raya żąda stwierdzenia nieważności odmownej decyzji dyrektora Europolu z dnia 4 października 2007 r. w sprawie przedłużenia jej umowy i zaproponowania jej umowy na czas nieokreślony, decyzji dyrektora Europolu z dnia 29 kwietnia 2008 r. oddalającej zażalenie na ww. decyzję z dnia 4 października 2007 r. oraz odmownej decyzji dyrektora Europolu z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie ponownego przedłużenia jej umowy.

Orzeczenie: Skarga zostaje odrzucona. Skarżąca pokrywa koszty postępowania.

Streszczenie

Urzędnicy – Skarga – Interes prawny – Ocena w chwili wniesienia skargi – Uchylenie zaskarżonej decyzji

Interes prawny, stanowiący konieczną przesłankę dopuszczalności skargi, winien istnieć w chwili wniesienia skargi. Tym samym niedopuszczalna jest skarga o stwierdzenie nieważności wniesiona na decyzję, która przestała istnieć w porządku prawnym przed datą rejestracji skargi z uwagi na wydanie po ponownym rozpatrzeniu nowej decyzji, z innym uzasadnieniem i w oparciu o inne okoliczności od tych, na których opierała się administracja przy wydaniu pierwszej decyzji. Nowa decyzja nie stanowi decyzji potwierdzającej, lecz przeciwnie, decyzję autonomiczną zastępującą wcześniejszą decyzję.

(zob. pkt 32, 33, 35, 36)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa C‑362/05 P Wunenburger przeciwko Komisji, 7 czerwca 2007 r., Zb.Orz. s. I‑4333, pkt 42

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑49/91 Turner przeciwko Komisji, 18 czerwca 1992 r., Rec. s. II‑1855, pkt 24–26; sprawa T‑128/96 Lebedef przeciwko Komisji, 13 grudnia 1996 r., RecFP s. I‑A‑629, II‑1679, pkt 19, 21; sprawa T‑68/97 Neumann i Neumann‑Schölles przeciwko Komisji, 29 września 1999 r., RecFP s. I‑A‑193, II‑1005, pkt 58; sprawa T‑49/97 TAT European Airlines przeciwko Komisji, 27 stycznia 2000 r., Rec. s. II‑51, pkt 30–36; sprawa T‑159/98 Torre i in. przeciwko Komisji, 24 kwietnia 2001 r., RecFP s. I‑A‑83, II‑395, pkt 28; sprawa T‑281/03 Liakoura przeciwko Radzie, 5 marca 2004 r., RecFP s. I‑A‑61, II‑249, pkt 36–38; sprawa T‑272/03 Fernández‑Gómez przeciwko Komisji, 13 września 2005 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑229, II‑1049, pkt 36, 42–44

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑28/08 Pouzol przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu, 15 lipca 2008 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000, pkt 45–50