Language of document : ECLI:EU:F:2009:52

CIVILDIENESTA TIESAS PIRMĀS PALĀTAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS

2009. gada 4. jūnijā

Lieta F‑142/07

Magdalena Kaminska

pret

Eiropas Savienības Reģionu komiteju

Izlīgums pēc Civildienesta tiesas iniciatīvas – Izslēgšana no reģistra

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru MKaminska, kas bija palīgdarbiniece Reģionu komitejā no 2004. gada 16. augusta līdz 2004. gada 30. novembrim, pēc tam pagaidu darbiniece tajā pašā iestādē no 2004. gada 1. decembra līdz 2005. gada 31. augustam un pēc tam no 2006. gada 16. aprīļa līdz 2007. gada 30. septembrim, būtībā lūdz piešķirt dienas naudas pabalstu, kas paredzēts Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 25. pantā, šis pabalsts viņai tika atteikts par daļu no laikposma, kurā viņa bija pagaidu darbiniece iepriekš minētajā iestādē

Nolēmums Izslēgt lietu F‑142/07 Kaminska/Reģionu komiteja no Civildienesta tiesas reģistra. Reģionu komiteja samaksā prasītājai vienreizēju atlīdzību EUR 11 000 apmērā, prasītāja savukārt atsakās no jebkādām pretenzijām, tostarp attiecībā uz tiesāšanās izdevumu atlīdzināšanu. Ir reģistrēts, ka prasītāja atsakās arī no 2008. gada 27. novembra Civildienesta tiesas pirmās palātas priekšsēdētāja rīkojuma izpildes lietā F‑142/07 AJ Kaminska/Reģionu komiteja, ar kuru tai daļēji tika piešķirta juridiskā palīdzība.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Prasība – Izlīgums Civildienesta tiesā – Izslēgšana no reģistra

(Civildienesta tiesas Reglamenta 69. un 74. pants)