Language of document : ECLI:EU:F:2009:52

POSTANOWIENIE PREZESA PIERWSZEJ IZBY SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

z dnia 4 czerwca 2009 r.

Sprawa F-142/07

Magdalena Kamińska

przeciwko

Komitetowi Regionów Unii Europejskiej

Ugoda z inicjatywy Sądu – Wykreślenie

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której M. Kamińska, członek personelu pomocniczego w Komitecie Regionów od dnia 16 sierpnia 2004 r. do dnia 30 listopada 2004 r., a następnie członek personelu tymczasowego w tymże Komitecie od dnia 1 grudnia 2004 r. do dnia 31 sierpnia 2005 r. oraz od dnia 16 kwietnia 2006 r. do dnia 30 września 2007 r., żąda zasadniczo przyznania diety dziennej, określonej w art. 25 warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, której to wypłaty odmówiono jej za część okresu zatrudnienia w charakterze członka personelu tymczasowego w ramach Komitetu.

Orzeczenie: Sprawa F‑142/07 Kamińska przeciwko Komitetowi Regionów zostaje wykreślona z rejestru Sądu. Komitet Regionów wypłaci skarżącej jednorazowo kwotę 11 000 EUR, a skarżąca w zamian odstąpi od swoich roszczeń, w tym dotyczących kosztów postępowania. Skarżąca odstąpi również od żądania wykonania postanowienia prezesa pierwszej izby Sądu z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie F‑142/07 AJ Kamińska przeciwko Komitetowi Regionów, na mocy którego częściowo przyznano jej pomoc w zakresie kosztów postępowania.

Streszczenie

Urzędnicy – Skarga – Ugoda przed Sądem do spraw Służby Publicznej – Wykreślenie z rejestru

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 69, 74)