Language of document : ECLI:EU:F:2009:52

UZNESENIE PREDSEDU PRVEJ KOMORY SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU

zo 4. júna 2009

Vec F-142/07

Magdalena Kaminska

proti

Výboru regiónov Európskej únie

„Zmier na podnet Súdu pre verejnú službu – Výmaz“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou M. Kaminska, zamestnaná ako pomocná zamestnankyňa vo Výbore regiónov od 16. augusta 2004 do 30. novembra 2004, neskôr ako dočasná zamestnankyňa v tej istej inštitúcii od 1. decembra 2004 do 31. augusta 2005 a potom od 16. apríla 2006 do 30. septembra 2007, v podstate navrhuje, aby jej boli priznané diéty upravené v článku 25 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, ktorých priznanie jej bolo zamietnuté za časť obdobia, počas ktorého pracovala v uvedenej inštitúcii ako dočasná zamestnankyňa

Rozhodnutie: Vec F‑142/07, Kaminska/Výbor regiónov, sa vymaže z registra Súdu pre verejnú službu. Výbor regiónov uhradí žalobkyni paušálnu sumu 11 000 eur, a žalobkyňa sa za to vzdáva všetkých nárokov, vrátane nárokov v oblasti trov konania. Berie sa na vedomie, že žalobkyňa sa vzdáva aj práva požadovať výkon uznesenia predsedu prvej komory Súdu pre verejnú službu z 27. novembra 2008, Kaminska/Výbor regiónov (F‑142/07 AJ), ktorým jej bola čiastočne poskytnutá právna pomoc.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Urovnanie sporu zmierom na Súde pre verejnú službu – Výmaz z registra

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnúslužbu, články 69 a 74)