Language of document : ECLI:EU:F:2009:52

BESLUT MEDDELAT AV ORDFÖRANDEN PÅ PERSONALDOMSTOLENS FÖRSTA AVDELNING

den 4 juni 2009

Mål F-142/07

Magdalena Kaminska

mot

Europeiska unionens regionkommitté

”Förlikning på personaldomstolens initiativ – Avskrivning”

Saken: Talan väckt med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA, varigenom Magdalena Kaminska, som var extraanställd vid regionkommittén från den 16 augusti 2004 till den 30 november 2004, och därefter tillfälligt anställd vid samma institution från den 1 december 2004 till den 31 augusti 2005 och därefter från den 16 april 2006 till den 30 september 2007, i huvudsak yrkar att dagtraktamente ska utbetalas till henne enligt artikel 25 anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, efter att hennes begäran därom avslagits för den del av denna tidsperiod då hon var tillfälligt anställd vid nämnda institution.

Avgörande: Mål F‑142/07, Kaminska mot regionkommittén, avskrivs vid personaldomstolen. Regionkommittén ska, i ett för allt, betala 11 000 euro till sökanden, varvid hon, som motprestation, avstår från övriga krav, även vad avser rättegångskostnader. Det antecknas att sökanden även avstår från att kräva verkställighet av personaldomstolens första avdelnings ordförandes beslut av den 27 november 2008 i mål F-142/07 AJ, Kaminska mot regionkommittén, enligt vilket hon delvis har tillerkänts rättshjälp.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan – Förlikning vid personaldomstolen – Avskrivning

(Personaldomstolens rättegångsregler, artiklarna 69 och 74)