Language of document : ECLI:EU:F:2009:54

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(druhý senát)

4. června 2009

Věc F-52/08

Wolfgang Plasa

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Organizační struktura – Přidělení zaměstnanců – Delegace Komise v Alžírsku – Článek 7 odst. 1 služebního řádu – Přeložení do Bruselu – Odůvodnění – Zájem služby“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 EA, kterou se W. Plasa domáhá zrušení rozhodnutí generálního ředitele generálního ředitelství Komise „Vnější vztahy“ ze dne 8. května 2008 nařizujícího jeho přeložení od 1. srpna 2008 do sídla v Bruselu (Belgie), jakož i přiznání náhrady škody.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Žalobce ponese veškeré náklady řízení.

Shrnutí

Úředníci – Organizační struktura – Přidělení zaměstnanců – Posuzovací pravomoc správního orgánu

(Služební řád úředníků, čl. 7 odst. 1, článek 101a a příloha X)

Orgány mají širokou posuzovací pravomoc při organizaci svých útvarů v závislosti na úkolech, které jsou jim svěřeny, a při přidělování zaměstnanců, které mají k dispozici, za účelem plnění těchto úkolů, za podmínky, že je toto přidělování prováděno v zájmu služby a při dodržení shody mezi pracovním místem a platovým stupněm. Přeložení v zájmu služby nevyžaduje souhlas úředníka. Taková podmínka by vedla k nepřípustnému omezení svobody orgánů organizovat své útvary a přizpůsobovat tuto organizaci vývoji potřeb.

Článek 7 odst. 1 služebního řádu týkající se přidělování úředníků v zájmu služby se konkrétně vztahuje i na zaměstnance vykonávající služební povinnosti mimo Evropskou unii. Podle článku 101a služebního řádu se totiž zvláštní ustanovení a výjimky pro úředníky vykonávající služební povinnosti ve třetích zemích, obsažené v příloze X služebního řádu, jejíž články 2 a 3, týkající se procesu mobility, odkazují na pravidla stanovená orgánem oprávněným ke jmenování, použijí, aniž jsou dotčena ostatní ustanovení služebního řádu.

(viz body 75 až 77 a 111)

Odkazy:

Soudní dvůr: 24. února 1981, Carbognani a Coda Zabetta v. Komise, 161/80 a 162/80, Recueil, s. 543, bod 28; 23. března 1988, Hecq v. Komise, 19/87, Recueil, s. 1681, bod 6; 12. listopadu 1996, Ojha v. Komise, C‑294/95 P, Recueil, s. I‑5863, bod 40

Soud prvního stupně: 19. června 1997, Forcat Icardo v. Komise, T‑73/96, Recueil FP, s. I‑A‑159 a II‑485, bod 26; 22. ledna 1998, Costacurta v. Komise, T‑98/96, Recueil FP, s. I‑A‑21 a II‑49, body 33, 36 a 40