Language of document : ECLI:EU:F:2009:54

PERSONALERETTENS DOM

(Anden Afdeling)

4. juni 2009

Sag F-52/08

Wolfgang Plasa

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Personalesag – tjenestemænd – tjenestegrenenes organisation – personalets placering – Kommissionens delegation i Algeriet – artikel 7, stk. 1, i vedtægten – overflytning til Bruxelles – begrundelse – tjenestens interesse«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorunder Wolfgang Plasa har nedlagt påstand om annullation af den af generaldirektøren for Kommissionens Generaldirektorat »Eksterne Forbindelser« trufne afgørelse af 8. maj 2008 om overflytning af sagsøgeren til hovedkontoret i Bruxelles fra den 1. august 2008, samt påstand om erstatning.

Udfald: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes. Sagsøgeren betaler sagens omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd – tjenestegrenenes organisation – personalets placering – administrationens skønsbeføjelse

(Tjenestemandsvedtægten, art. 7, stk. 1, art. 101a og bilag X)

Institutionerne råder over et vidt skøn ved tilrettelæggelsen af deres tjenestegrene og placeringen af deres personale med henblik på opfyldelsen af de opgaver, som påhviler institutionerne, som dog er betinget af, at placeringen af de ansatte sker i tjenestens interesse og under overholdelse af princippet om stillingers ligeværdighed. En overflytning, som sker i tjenestens interesse, kræver ikke samtykke fra tjenestemanden. En sådan betingelse ville på urimelig vis begrænse institutionernes frihed i forbindelse med tilrettelæggelsen af deres tjenestegrene og i forbindelse med denne tilrettelæggelses tilpasning til udviklingen i behovene.

Vedtægtens artikel 7, stk. 1, vedrørende ansættelse af tjenestemændene i tjenestens interesse finder navnlig anvendelse på ansatte, som gør tjeneste uden for Den Europæiske Union. Ifølge vedtægtens artikel 101a finder de særlige undtagelsesbestemmelser for tjenestemænd, der gør tjeneste i et tredjeland, som er indeholdt i vedtægtens bilag X, hvis artikel 2 og 3 vedrørende mobilitetsproceduren henviser til de af ansættelsesmyndigheden fastsatte gennemførelsesbestemmelser, nemlig anvendelse med forbehold af vedtægtens øvrige bestemmelser.

(jf. præmis 75-77 og 111)

Henvisning til:

Domstolen: 24. februar 1981, forenede sager 161/80 og 162/80, Carbognani og Coda Zabetta mod Kommissionen, Sml. s. 543, præmis 28; 23. marts 1988, sag 19/87, Hecq mod Kommissionen, Sml. s. 1681, præmis 6; 12. november 1996, sag C-294/95 P, Ojha mod Kommissionen, Sml. I, s. 5863, præmis 40.

Retten: 19. juni 1997, sag T-73/96, Forcat Icardo mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 159, og II, s. 485, præmis 26; 22. januar 1998, sag T-98/96, Costacurta mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 21, og II, s. 49, præmis 33, 36 og 40.