Language of document : ECLI:EU:F:2009:54

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(teine koda)

4. juuni 2009

Kohtuasi F‑52/08

Wolfgang Plasa

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Asutuse töö korraldamine – Töötajate ametisse nimetamine – Komisjoni delegatsioon Alžeerias – Personalieeskirjade artikli 7 lõige 1 – Üleviimine Brüsselisse – Põhjendamine – Teenistuse huvid

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles W. Plasa palub tühistada komisjoni välissuhete peadirektoraadi peadirektori 8. mai 2008. aasta otsus, millega nähti ette tema üleviimine Brüsselisse (Belgia) 1. augustil 2008, ning mõista välja kahjuhüvitis.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Mõista kõik kohtukulud välja hagejalt.

Kokkuvõte

Ametnikud – Asutuse töö korraldamine – Töötajate ametisse nimetamine – Administratsiooni kaalutlusõigus

(Personalieeskirjad, artikli 7 lõige 1, artikkel 10a ja X lisa)

Institutsioonidel on ulatuslik kaalutlusõigus oma asutuse töö korraldamisel, et täita neile usaldatud ülesandeid ning vastavalt sellele määrata oma personalile tööülesanded, tingimusel, et seda tehakse asutuse teenistuse huvides ja jälgides ametikoha vastavust palgaastmele. Teenistuse huvides üleviimiseks ei ole vaja ametniku nõusolekut. Niisuguse tingimuse tagajärjel oleks institutsioonide vabadus oma asutuse töö korraldamisel ja selle kohandamisel muutunud vajadustele ebamõistlikul määral piiratud.

Eelkõige jääb personalieeskirjade artikli 7 lõige 1, mis käsitleb ametnike üleviimist teenistuse huvides, kohaldatavaks väljapoole Euroopa Liitu üle viidud teenistujate suhtes. Nimelt näeb personalieeskirjade artikkel 101a ette, et eri‑ ja erandsätted kolmandates riikides töötavate ametnike jaoks, mis sisalduvad X lisas, mille liikuvus korda käsitlevad artiklid 2 ja 3 viitavad ametisse nimetava asutuse või ametiisiku kinnitatud üksikasjalikele eeskirjadele, on kohaldatavad, ilma et see piiraks personalieeskirjade muude sätete kohaldamist.

(vt punktid 75–77 ja 111)

Viited:

Euroopa Kohus: 24. veebruar 1981, otsus liidetud kohtuasjades 161/80 ja 162/80: Carbognani ja Coda Zabetta vs. komisjon (EKL 1981, lk 543, punkt 28); 23. märts 1988, kohtuotsus 19/87: Hecq vs. komisjon (EKL 1988, lk 1681, punkt 6); 12. november 1996, kohtuotsus C‑294/95 P: Ojha vs. komisjon (EKL 1996, lk I‑5863, punkt 40)

Esimese Astme Kohus: 19. juuni 1997, kohtuotsus T‑73/96: Forcat Icardo vs. komisjon (EKL AT 1997, lk I‑A‑159 ja II‑485, punkt 26); 22. jaanuar 1998, kohtuotsus T‑98/96: Costacurta vs. komisjon (EKL AT 1998, lk I‑A‑21 ja II‑49, punktid 33, 36 ja 40).