Language of document : ECLI:EU:F:2009:54

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(andra avdelningen)

den 4 juni 2009

Mål F-52/08

Wolfgang Plasa

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Tjänstemän – Organisation av tjänstegrenarna – Omplacering av personal – Kommissionens delegation i Algeriet – Artikel 7.1 i tjänsteföreskrifterna – Ändrad tjänstgöringsort till Bryssel – Motivering – Tjänstens intresse”

Saken: Talan som väckts enligt artiklarna 236 EG och 152 EA, genom vilken Wolfgang Plasa yrkar att det beslut som fattades av generaldirektören för generaldirektoratet ”Yttre förbindelser” vid kommissionen den 8 maj 2008 om att hans tjänstgöringsort ska ändras till Bryssel (Belgien) den 1 augusti 2008 ska ogiltigförklaras samt att han ska tillerkännas skadestånd.

Avgörande: Talan ogillas. Sökanden ska ersätta rättegångskostnaderna.

Sammanfattning

Tjänstemän – Organisation av tjänstegrenarna – Omplacering av personal – Administrationens utrymme för skönsmässig bedömning

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 7.1 och 10a, samt bilaga X)

Institutionerna har ett stort utrymme för skönsmässig bedömning i frågan hur de organiserar sin verksamhet för att fullgöra de uppgifter som de har anförtrotts och i frågan hur de – med tanke på dessa uppgifter – placerar den personal som står till deras förfogande, under förutsättning att placeringen görs i tjänstens intresse och med iakttagande av principen att lönegraden ska motsvara tjänsten. För den ändrade tjänsteplaceringen i tjänstens intresse krävs inte något samtycke från tjänstemannen. Ett sådant villkor skulle få till följd att institutionernas frihet att bestämma hur de organiserar sin verksamhet och hur de anpassar denna verksamhet till förändringar av deras behov begränsades på ett oacceptabelt sätt.

Artikel 7.1 i tjänsteföreskrifterna om förflyttning av tjänstemän i tjänstens intresse är tillämplig även på anställda som är placerade utanför Europeiska unionen. Enligt artikel 101a i tjänsteföreskrifterna är nämligen de särskilda undantagsbestämmelser som ska tillämpas på tjänstemän som tjänstgör i ett tredje land i bilaga X i tjänsteföreskrifterna, vilken innehåller artiklarna 2 och 3 om mobilitetsförfarandet med hänvisning till bestämmelser som fastställs av tillsättningsmyndigheten, tillämpliga utan att det påverkar tillämpningen av övriga bestämmelser i tjänsteföreskrifterna.

(se punkterna 75-77 och 111)

Hänvisning till

domstolen den 24 februari 1981, 161/80 och 162/80, Carbognani och Coda Zabetta mot kommissionen, REG 1981. s. 543, punkt 28 ; den 23 mars 1988, 19/87, Hecq mot kommissionen, REG 1988, s. 1681, punkt 6; den 12 november 1996, C‑294/95 P, Ojha mot kommissionen, REG 1996, s. I‑5863, punkt 40

förstainstansrätten den 19 juni 1997, T‑73/96, Forcat Icardo mot kommissionen, REGP 1997, s. I‑A‑159 och II‑485, punkt 26 ; den 22 januari 1998, T‑98/96, Costacurta mot kommissionen, REGP 1998, s. I‑A‑21 och II‑49, punkterna 33, 36 och 40