Language of document : ECLI:EU:F:2009:53

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (втори състав)

4 юни 2009 година

Дело F-11/08

Jörg Mölling

срещу

Европейска полицейска служба (Европол)

„Публична служба — Персонал на Европол — Назначаване — Процедура за подбор — Условия за назначаване — Командирован национален експерт — Член 6 от Правилника за персонала на Европол — Член 2, параграф 4 от Решение на Директора на Европол от 8 декември 2006 година“

Предмет: Жалба, подадена на основание член 40, параграф 3 от Конвенцията, съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за създаването на Европейска полицейска служба (Конвенция за Европол) и член 93, параграф 1 от Правилника за персонала на Европол, с която г‑н Mölling иска отмяна на решението на Европол от 10 октомври 2007 г., с което не е допуснат до участие в процедурата за подбор, организирана за длъжността „първи сътрудник“ („first officer“) в Отдела за борба с наркотиците на Европол

Решение: Отменя Решение на Европейската полицейска служба (Европол) от 10 октомври 2007 г., с което жалбоподателят не е допуснат до участие в процедурата за подбор за длъжността първи сътрудник („first officer“) в Отдела за борба с наркотиците на Европол. Осъжда Европол да заплати всички съдебни разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Служители на Европол — Назначаване — Решение на Директора на Европол, отнасящо се до Правилника за персонала — Изразът „длъжност в Европол“

(допълнение 1 към Правилника за персонала на Европол)

2.      Общностно право — Тълкуване — Методи — Граматическо и логическо тълкуване

1.      От текстовото тълкуване на член 2, точка 4 от Решението на Директора на Европол от 8 декември 2006 г. във връзка с прилагането на член 6 от Правилника за персонала на Европол следва, че съдържащият се в него израз „длъжност в Европол“ трябва да се тълкува по подобие на определението, съдържащо се в член 1, точка 1 от същото решение, в смисъл на всяка длъжност, която попада в списъка по допълнение 1 към Правилника за персонала, без тълкуването на текста на английски език на посочения член 2, точка 4 да позволява на израза „Europol post“, използван в член 2, точка 4 от решението от 8 декември 2006 г., да бъде придаден смисъл, различен от този на израза „Europol post“, на който е дадено определение в член 1, точка 1 от посоченото решение.

Тъй като длъжността командирован експерт в Европол не е посочена в списъка по допълнение 1 към Правилника за персонала на Европол, лице, което заема такава длъжност, „не заема никаква длъжност в Европол“ по смисъла на член 2, точка 4 от горепосоченото решение.

(вж. точки 57—59)

2.      При липсата на подготвителни документи, които ясно да изразяват намерението на авторите на дадена разпоредба, следва да се вземе предвид единствено самият текст, така както е съставен, като му се придаде смисълът, който произтича от неговото граматическо и логическо тълкуване. По този начин тълкуването, произтичащо от самата редакция на текста, не би могло да се замени с тълкуване, което се основава на фактически съображения във връзка с конкретен случай.

(вж. точка 69)

Позоваване на:

Съд — 1 юни 1961 г., Simon/Съд, 15/60, Recueil, стр. 223 и 244

Съд на публичната служба — 14 декември 2006 г., André/Комисия, F‑10/06, Recueil FP, стр. I‑A‑1‑183 и II‑A‑1‑755, точка 44