Language of document : ECLI:EU:F:2009:53

PERSONALERETTENS DOM (Anden Afdeling)

4. juni 2009

Sag F-11/08

Jörg Mölling

mod

Den Europæiske Politienhed (Europol)

»Personalesag – Europol-ansatte – ansættelse – udvælgelsesprocedure – ansættelsesbetingelser – udstationeret national ekspert – artikel 6 i vedtægten for Europols personale – artikel 2, stk. 4, i afgørelse af 8. december 2006 fra Europols direktør«

Angående: Søgsmål anlagt i medfør af artikel 40, stk. 3, i konventionen på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union om oprettelse af en europæisk politienhed (Europol-konventionen) og artikel 93, stk. 1, i vedtægten for Europols personale, hvorved Jörg Mölling har nedlagt påstand om annullation af Europols afgørelse af 10. oktober 2007 om ikke at lade ham deltage i udvælgelsesproceduren til en stilling som chefkonsulent (»first officer«) i Europols »antinarkotikaenhed«.

Udfald: Den Europæiske Politienheds (Europol) afgørelse af 10. oktober 2007 om ikke at lade sagsøgeren deltage i udvælgelsesproceduren til en stilling som chefkonsulent (»first officer«) i Europols »antinarkotikaenhed« annulleres. Europol betaler sagens omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd – Europols personale – ansættelse – Europols direktørs afgørelse vedrørende personalevedtægten – udtrykket »any Europol post«

(Vedtægten for Europols personale, bilag 1)

2.      Fællesskabsret – fortolkning – metoder – logisk ordlydsfortolkning

1.      Det følger af ordlydsfortolkningen af artikel 2, nr. 4), i Europols direktørs afgørelse af 8. december 2006 om den generelle politik for gennemførelse af artikel 6 i vedtægten for Europols personale, at udtrykket »any Europol post«, der indgår heri, i lighed med definitionen i samme afgørelses artikel 1, nr. 1), skal fortolkes som enhver stilling, der er omfattet af listen i bilag 1 til vedtægten, uden at ordlydsfortolkningen af den engelske version af artikel 2, nr. 4), gør det muligt at give udtrykket »Europol post« i artikel 2, nr. 4), et andet indhold end udtrykket »Europol Post«, der er defineret i afgørelsens artikel 1, nr. 1).

Da stillingen som udstationeret ekspert ved Europol ikke findes på listen i bilag 1 til vedtægten for Europols personale, er en person, der beklæder en sådan stilling, »udstationeret fra en stilling ved Europol« i den i artikel 2, nr. 4), i afgørelsen omhandlede forstand.

(jf. præmis 57-59)

2.      Medmindre forarbejderne klart giver udtryk for hensigten hos ophavsmændene til en bestemmelse, skal man kun støtte sig til ordlydens rækkevidde, således som den er fastslået, og give den den betydning, der fremgår af en logisk ordlydsfortolkning heraf. Man kan således ikke erstatte den fortolkning, der følger af selve ordlyden, med en fortolkning, der støttes på faktiske betragtninger i en konkret sag.

(jf. præmis 69)

Henvisning til:

Domstolen: 1. juni 1961, sag 15/60, Simon mod Domstolen, Sml. s. 223, på s. 244.

Personaleretten: 14. december 2006, sag F-10/06, André mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A-1, s. 183, og II-A-1, s. 755, præmis 44.