Language of document : ECLI:EU:F:2009:53

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2009 m. birželio 4 d.

Byla F‑11/08

Jörg Mölling

prieš

Europos policijos biurą (Europolas)

„Viešoji tarnyba – Europolo personalas – Įdarbinimas – Atrankos procedūra – Priėmimo į darbą sąlygos – Deleguotas nacionalinis ekspertas – Europolo tarnautojų tarnybos nuostatų 6 straipsnis – 2006 m. gruodžio 8 d. Europolo direktoriaus sprendimo 2 straipsnio 4 dalis“

Dalykas: Pagal Konvencijos, grindžiamos Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl Europos policijos biuro įsteigimo (Europolo konvencija) 40 straipsnio 3 dalį ir Europolo tarnautojų tarnybos nuostatų 93 straipsnio 1 dalį pareikštas ieškinys, kuriuo J. Mölling prašo panaikinti 2007 m. spalio 10 d. Europolo sprendimą, kuriuo jam neleista dalyvauti atrankos procedūroje į Europolo Kovos su narkotikais skyriaus pagrindinio administratoriaus (first officer) pareigas.

Sprendimas: Panaikinti 2007 m. spalio 10 d. Europolo sprendimą, kuriuo ieškovui neleista dalyvauti atrankos procedūroje į Europolo Kovos su narkotikais skyriaus pagrindinio administratoriaus (first officer) pareigas. Priteisti iš Europolo visas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Europolo pareigūnai – Įdarbinimas – Europolo direktoriaus sprendimas, susijęs su Tarnautojų tarnybos nuostatais – Žodžių junginys „bet kokia darbo vieta Europole“

(Europolo tarnautojų tarnybos nuostatų 1 priedas)

2.      Bendrijos teisė – Aiškinimas – Metodai – Pažodinis ir loginis aiškinimas

1.      Pažodžiui aiškinant 2006 m. gruodžio 8 d. Europolo direktoriaus sprendimo dėl Europolo tarnautojų tarnybos nuostatų 6 straipsnio įgyvendinimo 2 straipsnio 4 punktą matyti, kad jame esantis žodžių junginys „bet kokia darbo vieta Europole“ turi būti aiškinamas pirmiausia pagal to paties sprendimo 1 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą apibrėžimą, kaip bet kokia darbo vieta, įtvirtinta Tarnautojų tarnybos nuostatų 1 priede, ir remiantis minėto 2 straipsnio 4 punkto versijos anglų kalba pažodiniu aiškinimu žodžių junginio „Europol post“, nurodyto 2006 m. gruodžio 8 d. sprendimo 2 straipsnio 4 punkte, negalima aiškinti taip, lyg jis apimtų kitą turinį nei žodžių junginys „Europol post“, apibrėžtas šio sprendimo 1 straipsnio 1 dalyje.

Kadangi į Europolą deleguoto eksperto darbo vieta nenurodyta Europolo tarnautojų tarnybos nuostatų 1 priedo sąraše, asmuo, užimantis tokią darbo vietą, „nepriskiriamas prie jokios darbo vietos Europole“, kaip tai suprantama pagal minėto sprendimo 2 straipsnio 4 punktą.

(žr. 57–59 punktus)

2.      Nesant parengiamųjų darbų, iš kurių būtų aiškiai matyti nuostatos rengėjų ketinimas, reikia remtis tik priimto teksto taikymo sritimi ir jam suteikti prasmę, kylančią iš jo pažodinio ir loginio aiškinimo. Taigi aiškinimas, paremtas paties teksto formuluote, negali būti keičiamas aiškinimu, pagrįstu konkrečiu atveju paremtais faktiniais svarstymais.

(žr. 69 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1961 m. birželio 1 d. Sprendimo Simon prieš Teisingumo Teismą, 15/60, Rink. p. 223, 244.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2006 m. gruodžio 14 d. Sprendimo André prieš Komisiją, F‑10/06, Rink. VT p. I‑A‑1‑183 ir II‑A‑1‑755, 44 punktas.