Language of document : ECLI:EU:F:2009:53

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ (druga izba)

z dnia 4 czerwca 2009 r.

Sprawa F-11/08

Jörg Mölling

przeciwko

Europejskiemu Urzędowi Policji (Europol)

Służba publiczna – Personel Europolu – Zatrudnienie – Postępowanie w sprawie naboru – Warunki zatrudnienia – Oddelegowany ekspert krajowy – Artykuł 6 regulaminu pracowniczego Europolu – Artykuł 2 pkt 4 decyzji dyrektora Europolu z dnia 8 grudnia 2006 r.

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 40 ust. 3 Konwencji sporządzonej na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (konwencja o Europolu) i art. 93 ust. 1 regulaminu pracowniczego Europolu, w której J. Mölling żąda stwierdzenia nieważności decyzji Europolu z dnia 10 października 2007 r. odmawiającej mu zgody na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie naboru na stanowisko głównego administratora („first officer”) w strukturach Europolu, w wydziale ds. narkotyków.

Orzeczenie: Stwierdza się nieważność decyzji Europolu z dnia 10 października 2007 r. odmawiającej skarżącemu zgody na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie naboru na stanowisko głównego administratora („first officer”) w wydziale ds. narkotyków. Europol zostaje obciążony całością kosztów postępowania.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Pracownicy Europolu – Zatrudnienie – Decyzja dyrektora Europolu dotycząca regulaminu pracowniczego – Wyrażenie „żadnego stanowiska pracy w Europolu”

(regulamin pracowniczy Europolu, załącznik 1)

2.      Prawo wspólnotowe – Wykładnia – Metody – Wykładnia literalna i logiczna

1.      Z wykładni językowej art. 2 pkt 4 decyzji dyrektora Europolu z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie ogólnej polityki wdrażania art. 6 regulaminu pracowniczego Europolu wynika, że zawarte w nim wyrażenie „żadnego stanowiska pracy w Europolu” należy interpretować, podobnie jak definicję zawartą w art. 1 pkt 1 wspomnianej decyzji, jako „żadne stanowisko” z wykazu w załączniku 1 do regulaminu pracowniczego, przy czym językowa wykładnia angielskiej wersji omawianego art. 2 pkt 4 nie pozwala nadać wyrażeniu „Europol post”, użytemu w art. 2 pkt 4 decyzji z dnia 8 grudnia 2006 r. treści odmiennej od treści wyrażenia „Europol Post” zdefiniowanego w art. 1 pkt 1 wspomnianej decyzji.

Ponieważ stanowisko eksperta oddelegowanego do Europolu nie jest wymienione w wykazie z załącznika 1 do regulaminu pracowniczego Europolu, osoba zatrudniona na takim stanowisku „nie zajmował[a] żadnego stanowiska pracy w Europolu” w rozumieniu art. 2 pkt 4 przytoczonej decyzji.

(zob. pkt 57–59)

2.      Wobec braku prac przygotowawczych wyrażających jasno zamiar autora przepisu, należy opierać się na zakresie tekstu w takiej formie, w jakiej został sporządzony, i nadać mu znaczenie, które wynika z jego literalnej i logicznej wykładni. Tym samym wykładni wynikającej z samego brzmienia tekstu nie można zastąpić wykładnią opierającą się na uwagach o charakterze faktycznym dotyczących konkretnego przypadku.

(zob. pkt 69)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa 15/60 Simon przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości, 1 czerwca 1961 r., Rec. s. 223, 244

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑10/06 André przeciwko Komisji, 14 grudnia 2006 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑183, II‑A‑1‑755, pkt 44