Language of document : ECLI:EU:F:2009:53

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

zo 4. júna 2009

Vec F‑11/08

Jörg Mölling

proti

Európskemu policajnému úradu (Europol)

„Verejná služba – Zamestnanci Europolu – Prijímanie do zamestnania – Výberové konanie – Podmienky prijatia do zamestnania – Vyslaný národný expert – Článok 6 služobného poriadku zamestnancov Europolu – Článok 2 bod 4 rozhodnutia riaditeľa Europolu z 8. decembra 2006“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 40 ods. 3 Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovor o Europole) stanoveného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii a článku 93 ods. 1 služobného poriadku zamestnancov Europolu, ktorou J. Mölling navrhuje zrušiť rozhodnutie Europolu z 10. októbra 2007, zamietajúce jeho účasť na výberovom konaní organizovanom s cieľom obsadiť pracovné miesto hlavného referenta („first officer“) na protidrogovom oddelení Europolu

Rozhodnutie: Rozhodnutie Europolu z 10. októbra 2007, zamietajúce účasť žalobcu na výberovom konaní organizovanom s cieľom obsadiť miesto hlavného referenta („first officer“) na protidrogovom oddelení Europolu, sa zrušuje. Europol je povinný nahradiť všetky trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Zamestnanci Europolu – Prijímanie do zamestnania – Rozhodnutie riaditeľa Europolu týkajúce sa služobného poriadku – Výraz „akékoľvek pracovné miesto na Europole“

(Služobný poriadok zamestnancov Europolu, príloha 1)

2.      Právo Spoločenstva – Výklad – Metódy – Doslovný a logický výklad

1.      Z doslovného výkladu článku 2 bodu 4 rozhodnutia riaditeľa Europolu z 8. decembra 2006 týkajúceho sa vykonávania článku 6 služobného poriadku zamestnancov Europolu vyplýva, že výraz „žiadne zamestnanie v Europole“ ktorý je v tomto bode uvedený, treba vykladať podobne ako definíciu uvedenú v článku 1 bode 1 toho istého rozhodnutia, ako akékoľvek zamestnanie uvedené v zozname v prílohy 1 služobného poriadku, pričom ani doslovný výklad anglickej verzie daného článku 2 bodu 4 neumožňuje pripísať výrazu „Europol post“ uvedeného v článku 2 bode 4 rozhodnutia z 8. decembra 2006 iný obsah ako výrazu „Europol Post“ definovanému v článku 1 bode 1 tohto rozhodnutia.

Keďže miesto vyslaného experta v Europole sa nenachádza v zozname prílohy 1 služobného poriadku zamestnancov Europolu, osoba pôsobiaca na takom pracovnom mieste „nevykonávala žiadne zamestnanie v Europole“ v zmysle článku 2 bodu 4 uvedeného rozhodnutia.

(pozri body 57 – 59)

2.      Ak z travaux préparatoires jasne nevyplýva zámer autorov ustanovenia, treba sa opierať o rozsah textu, ako bol vytvorený, a dať mu zmysel, ktorý vyplýva z jeho doslovného a logického výkladu. Výklad vyplývajúci zo samotného znenia textu teda nemôže byť nahradený výkladom, ktorý sa opiera sa o faktické úvahy odvodené z určitého konkrétneho prípadu.

(pozri bod 69)

Odkaz:

Súdny dvor: 1. júna 1961, Simon/Súdny dvor, 15/60, Zb. s. 223, 244

Súd pre verejnú službu: 14. decembra 2006, André/Komisia, F‑10/06, Zb. VS s. I‑A‑1‑183, II‑A‑1‑755, bod 44