Language of document : ECLI:EU:F:2009:53

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(drugi senat)

z dne 4. junija 2009


Zadeva F-11/08


Jörg Mölling

proti

Evropskemu policijskemu uradu (Europol)

„Javni uslužbenci – Uslužbenci Europola – Zaposlovanje – Izbirni postopek – Pogoji zaposlovanja – Napoteni nacionalni strokovnjak – Člen 6 Kadrovskih predpisov Europola – Člen 2(4) odločbe direktorja Europola z dne 8. decembra 2006“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 40(3) Konvencije na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Konvencija o Europolu) in člena 93(1) Kadrovskih predpisov Europola, s katero J. Mölling predlaga razglasitev ničnosti odločbe Europola z dne 10. oktobra 2007 o zavrnitvi njegovega sodelovanja v izbirnem postopku za zasedbo delovnega mesta glavnega administratorja („first officer“) v oddelku za droge pri Europolu.

Odločitev:      Odločba Europola z dne 10. oktobra 2007, s katero J. Möllingu ni bilo dovoljeno sodelovati v izbirnem postopku za zasedbo delovnega mesta glavnega administratorja („first officer“) v oddelku za droge pri Europolu, se razglasi za nično. Europolu se naloži plačilo vseh stroškov.


Povzetek


1.      Uradniki – Uslužbenci Europola – Zaposlovanje – Odločba direktorja Europola v zvezi s Kadrovskimi predpisi – Izraz „na nobenem delovnem mestu Europola“

(Kadrovski predpisi Europola, Priloga 1)

2.      Pravo Skupnosti – Razlaga – Metode – Dobesedna in logična razlaga

1.      Iz dobesedne razlage člena 2, točka 4, odločbe direktorja Europola z dne 8. decembra 2006 o izvajanju člena 6 Kadrovskih predpisov Europola izhaja, da je treba izraz „na nobenem delovnem mestu Europola“, ki ga vsebuje, razlagati po zgledu opredelitve iz člena 1, točka 1, iste odločbe kot vsako delovno mesto s seznama v Prilogi 1 h Kadrovskim predpisom, ne da bi dobesedna razlaga angleške različice navedenega člena 2, točka 4, onemogočala, da bi se izrazu „Europol post“ iz člena 2, točka 4, odločbe z dne 8. decembra 2006 pripisovala drugačna vsebina, kot je vsebina izraza „Europol post“, ki je opredeljen v členu 1, točka 1, navedene odločbe.

Ker delovno mesto napotenega strokovnjaka Europola ni navedeno na seznamu iz Priloge 1 h Kadrovskim predpisom Europola, oseba, ki zaseda tako delovno mesto, „ni bil[a] zaposlen[a] na nobenem delovnem mestu Europola“ v smislu člena 2, točka 4, zgoraj navedene odločbe.

(Glej točke od 57 do 59.)


2.      Razen če iz pripravljalne dokumentacije jasno izhaja namen avtorjev neke določbe, se je treba opreti samo na obseg besedila, kot je zapisano, in mu dati tak pomen, kot izhaja iz dobesedne in logične razlage. Razlage, ki izhaja iz samega besedila, tako ni mogoče nadomestiti z razlago, ki se opira na dejanske elemente posameznega primera.

(Glej točko 69.)

Napotitev na:

Sodišče: 1. junij 1961, Simon proti Sodišču, 15/60, Recueil, str. 223 in 244;

Sodišče za uslužbence: 14. december 2006, André proti Komisiji, F-10/06, ZOdl. JU, str. I-A-1-183 in II-A-1-755, točka 44.