Language of document : ECLI:EU:F:2009:70

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (втори състав)

18 юни 2009 година

Дело F-43/08

David Spee

срещу

Европейска полицейска служба (Европол)

„Публична служба — Персонал на Европол — Свободна длъжност — Процедура за подбор“

Предмет: Жалба, подадена на основание член 40, параграф 3 от Конвенцията, приета въз основа на член К.3 от Договора за Европейския съюз, за създаването на Европейска полицейска служба (Конвенция за Европол) и на член 93, параграф 1 от Правилника за персонала на Европол, с която г‑н Spee иска отмяна на решението на директора на Европол от 7 януари 2008 г. за отхвърляне на административната му жалба, както и отмяна на предходните решения от 20 юни 2007 г. и от 6 юли 2007 г. за възобновяване на процедурата за подбор за длъжността главен администратор, обявена като свободна на 25 юли 2006 г.

Решение: Отхвърля жалбата. Осъжда жалбоподателя да заплати всички съдебни разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Персонал на Европол — Наемане на работа — Одобрен от комисията за подбор кандидат, който не отговоря на поставените в обявата за работа условия


Въпреки че по силата на принципа за независимост на конкурсните комисии директорът на Европейската полицейска служба (Европол) не разполага с правомощие да отмени или измени решение на конкурсна комисия, той все пак следва да отстрани всеки кандидат, който не отговаря на посочените в обявата за работа изисквания, доколкото администрацията е обвързана с възложените ѝ съгласно тази обява условия, изготвени от самата нея. Следователно директорът не може да бъде обвързан от решения на комисията, неправомерността на които би опорочила впоследствие самите негови решения. Поради това, след като е установил, че даден одобрен кандидат не отговаря на изискванията на обявата за работно място, директорът може да вземе решение за започване на нова процедура за подбор.

(вж. точки 45, 46 и 48)

Позоваване на:

Съд — 23 октомври 1986 г., Schwiering/Сметна палата, 142/85, Recueil, стр. 3177, точки 19—21, 23 октомври 1986 г., Hoyer и Neumann/Сметна палата, 322/85 и 323/85, Recueil, стр. 3215, точки 12—14, 18 март 1993 г., Парламент/Frederiksen, C‑35/92 P, Recueil, стр. І‑991, точки 15 и 16

Първоинстанционен съд — 21 май 1996 г., Kaps/Съд, T‑153/95, Recueil FP, стр. I‑A‑233 и II‑663, точка 78, 16 декември 1999 г., Cendrowicz/Комисия, T‑143/98, Recueil FP, стр. I‑A‑273 и II‑1341, точка 39, 4 юли 2006 г., Tzirani/Комисия, T‑45/04, Recueil FP, стр. I‑A‑2‑145 и II‑A‑2‑681, точка 46