Language of document : ECLI:EU:F:2009:70

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2009 m. birželio 18 d.

Byla F‑43/08

David Spee

prieš

Europos policijos biurą (Europolas)

„Viešoji tarnyba – Europolo personalas – Laisva darbo vieta – Atrankos procedūra“

Dalykas: Pagal Konvencijos, grindžiamos Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl Europos policijos biuro įsteigimo (Europolo konvencija) 40 straipsnio 3 dalį ir Europolo tarnautojų tarnybos nuostatų 93 straipsnio 1 dalį pareikštas ieškinys, kuriuo D. Spee prašo panaikinti 2008 m. sausio 7 d. Europolo direktoriaus sprendimą, kuriuo buvo atmestas jo skundas, ir susijusius 2007 m. birželio 20 d. bei 2007 m. liepos 6 d. sprendimus dėl atrankos į pagrindinio administratoriaus darbo vietą, kuri 2006 m. liepos 25 d. paskelbta laisva, procedūros atnaujinimo.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Priteisti iš ieškovo visas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Europolo tarnautojai – Įdarbinimas – Kandidatas, atrankos komisijos pripažintas neatitinkančiu pranešime apie laisvą darbo vietą nurodytų sąlygų

Nors pagal konkurso atrankos komisijų nepriklausomumo principą Europos policijos biuro (Europolas) direktorius negali panaikinti ar pakeisti atrankos komisijos sprendimo, vis dėlto jis turi pašalinti bet kurį kandidatą, kuris neatitinka pranešime apie laisvą darbo vietą nurodytų reikalavimų, nes administracijai yra privaloma kiekviena iš sąlygų, kurias ji nurodė minėtame pranešime. Taigi direktoriui nėra privalomi neteisėti šios atrankos komisijos sprendimai, kurie dėl to gali paveikti jo paties sprendimus. Todėl sužinojęs, kad atrinktas kandidatas neatitinka pranešime apie laisvą darbo vietą nurodytų reikalavimų, direktorius gali nuspręsti pradėti naują atrankos procedūrą.

(žr. 45, 46 ir 48 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1986 m. spalio 23 d. Sprendimo Schwiering prieš Audito Rūmus, 142/85, Rink. p. 3177, 19–21 punktai; 1986 m. spalio 23 d. Sprendimo Hoyer ir Neumann prieš Audito Rūmus, 322/85 ir 323/85, Rink. p. 3215, 12–14 punktai; 1993 m. kovo 18 d. Sprendimo Parlamentas prieš Frederiksen, C‑35/92 P, Rink. p. I‑991, 15 ir 16 punktai.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1996 m. gegužės 21 d. Sprendimo Kaps prieš Teisingumo Teismą, T‑153/95, Rink. VT p. I‑A‑233 ir II‑663, 78 punktas; 1999 m. gruodžio 16 d. Sprendimo Cendrowicz prieš Komisiją, T‑143/98, Rink. VT p. I‑A‑273 ir II‑1341, 39 punktas; 2006 m. liepos 4 d. Sprendimo Tzirani prieš Komisiją, T‑45/04, Rink. VT p. I‑A‑2‑145 ir II‑A‑2‑681, 46 punktas.