Language of document : ECLI:EU:F:2009:70

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(druga izba)

z dnia 18 czerwca 2009 r.

Sprawa F-43/08

David Spee

przeciwko

Europejskiemu Urzędowi Policji (Europol)

Służba publiczna – Pracownicy Europolu – Wakat – Postępowanie w sprawie naboru

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 40 ust. 3 Konwencji zawartej na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (konwencja o Europolu) oraz art. 93 ust. 1 regulaminu pracowniczego Europolu, w której D. Spee żąda stwierdzenia nieważności decyzji dyrektora Europolu z dnia 7 stycznia 2008 r. oddalającej jego zażalenie oraz uprzednich decyzji z dnia 20 czerwca 2007 r. i z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie ponownego otwarcia postępowania w sprawie naboru na stanowisko głównego administratora, ogłoszone jako wolne w dniu 25 lipca 2006 r.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona. Skarżący zostaje obciążony całością kosztów postępowania.

Streszczenie

Urzędnicy – Pracownicy Europolu – Zatrudnienie – Kandydat wyłoniony przez komisję rekrutacyjną, niespełniający wymogów ustalonych w ogłoszeniu o naborze


Choć dyrektor Europejskiego Urzędu Policji (Europolu) nie może, na podstawie zasady niezależności komisji konkursowej, uchylić czy zmienić decyzji tej komisji, jest jednak zobowiązany odrzucić każdą kandydaturę niespełniającą wymogów ustalonych w ogłoszeniu o naborze, ponieważ administracja jest związana każdym z warunków, który ustaliła w tym ogłoszeniu. Dyrektora nie mogą zatem wiązać decyzje tej komisji konkursowej, które w rezultacie mogą prowadzić do niezgodności z prawem jego własnych decyzji. W efekcie po uzyskaniu informacji, że wybrany kandydat nie spełnia wymogów ustalonych w ogłoszeniu o naborze, dyrektor może podjąć decyzję o wszczęciu nowej procedury naboru.

(zob. pkt 45, 46, 48)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa 142/85 Schwiering przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu, 23 października 1986 r., Rec. s. 3177, pkt 19–21; sprawy połączone 322/85 i 323/85 Hoyer i Neumann przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu, 23 października 1986 r., Rec. s. 3215, pkt 12–14; sprawa C‑35/92 P Parlament przeciwko Frederiksenowi, 18 marca 1993 r., Rec. s. I‑991, pkt 15, 16

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑153/95 Kaps przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości, 21 maja 1996 r., RecFP s. I‑A‑233, II‑663, pkt 78; sprawa T‑143/98 Cendrowicz przeciwko Komisji, 16 grudnia 1999 r., RecFP s. I‑A‑273, II‑1341, pkt 39; sprawa T‑45/04 Tzirani przeciwko Komisji, 4 lipca 2006 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑2‑145, II‑A‑2‑681, pkt 46