Language of document : ECLI:EU:F:2009:70

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(andra avdelningen)

den 18 juni 2009

Mål F-43/08

David Spee

mot

Europeiska polisbyrån (Europol)

”Personalmål – Anställda vid Europol – Ledig tjänst – Urvalsförfarande”

Saken: Talan som väckts enligt artikel 40.3 i konventionen på grundval av artikel K.3 i Fördraget om Europeiska unionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (Europolkonventionen) och artikel 93.1 i tjänsteföreskrifterna för anställda vid Europol, genom vilken David Spee yrkar ogiltigförklaring av det beslut som Europols direktör fattade den 7 januari 2008 om att avslå hans klagomål och av de underliggande besluten av den 20 juni 2007 och den 6 juli 2007 om återupptagande av ett urvalsförfarande för en tjänst som förste handläggare som ledigförklarades den 25 juli 2006.

Avgörande: Talan ogillas. Sökanden ska ersätta rättegångskostnaderna.

Sammanfattning

Tjänstemän – Tjänstemän vid Europol – Rekrytering – Sökande som valts ut av uttagningskommittén men som inte uppfyller de villkor som uppställs i meddelandet om lediga tjänster

Om direktören för Europeiska polisbyrån (Europol), i enlighet med principen om att en uttagningskommitté vid ett uttagningsprov ska vara oberoende, inte har befogenhet att upphäva eller ändra en uttagningskommittés beslut, är vederbörande ändå skyldig att utesluta alla sökande som inte uppfyller de villkor som uppställs i meddelandet om lediga tjänster, eftersom administrationen är bunden av alla villkor som den uppställt i nämnda meddelande. Direktören är således inte bunden av uttagningskommitténs beslut vars rättsstridighet kan få återverkningar på de egna besluten. Om direktören får vetskap om att en utvald sökande inte uppfyllde de villkor som uppställts i ett meddelande om lediga tjänster, kan direktören således besluta att inleda ett nytt urvalsförfarande.

(se punkterna 45, 46 och 48)

Hänvisning till

domstolen den 23 oktober 1986, 142/85, Schwiering mot revisionsrätten, REG 1986, s. 3177, punkterna 19–21; den 23 oktober 1986, 322/85 och 323/85, Hoyer och Neumann mot revisionsrätten, REG 1986, s. 3215, punkterna 12–14; den 18 mars 1993, C‑35/92 P, parlamentet mot Frederiksen, REG 1993, s. I‑991, punkterna 15 och 16

förstainstansrätten den 21 maj 1996, T‑153/95, Kaps mot domstolen, REGP 1996, s. I‑A‑233 och II‑663, punkt 78 ; 16 december 1999, T‑143/98, Cendrowicz mot kommissionen, REGP 1999, s. I‑A‑273 och II‑1341, punkt 39 ; 4 juli 2006, T‑45/04, Tzirani mot kommissionen, REGP 2006, s. I‑A‑2‑145 och II‑A‑2‑681, punkt 46