Language of document : ECLI:EU:F:2009:151

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(první senát)

10. listopadu 2009

Věc F-93/08

N

v.

Evropský parlament

„Veřejná služba – Úředníci – Hodnocení – Hodnotící posudek – Žaloba na neplatnost – Přípustnost – Odůvodnění – Zjevně nesprávné posouzení – Vymezení cílů, kterých má být dosaženo“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se N domáhá zejména zrušení rozhodnutí generálního tajemníka Parlamentu ze dne 4. března 2008 o konečném přijetí jeho hodnotícího posudku za období od 1. ledna do 30. dubna 2007 a rozhodnutí předsedy Parlamentu ze dne 25. září 2008, kterým byla zamítnuta jeho stížnost podaná proti uvedenému hodnotícímu posudku.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Žalobci se ukládá náhrada veškerých nákladů řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Žaloba – Právní zájem na podání žaloby – Žaloba na neplatnost hodnotícího posudku – Úředník přeložený k jinému orgánu – Nezohlednění uvedeného posudku tímto jiným orgánem

(Služební řád, článek 43)

2.      Úředníci – Hodnocení – Hodnotící posudek – Povinnost obeznámit dotyčného úředníka s dokumentem vymezujícím cíle stanovené pro jeho útvar

(Služební řád, článek 43)

1.      Bez ohledu na svou budoucí užitečnost představuje hodnotící posudek úředníka písemný a formální důkaz, pokud jde o kvalitu práce vykonávané dotyčnou osobou. Takové posouzení není pouhým popisem úkolů provedených v dotyčném období, nýbrž obsahuje rovněž hodnocení kvalit, které hodnocená osoba prokázala při výkonu své pracovní činnosti. Každý úředník má tudíž nárok na spravedlivé a nestranné hodnocení své práce. V důsledku toho musí mít úředník v souladu s právem na účinnou soudní ochranu každopádně právo zpochybnit hodnotící posudek, který se jej týká, z důvodu jeho obsahu nebo proto, že nebyl vypracován podle pravidel stanovených služebním řádem.

Přeložení úředníka k jinému orgánu, skutečnost, že tento druhý orgán nezohlednil hodnotící posudky vypracované prvním orgánem, a povýšení úředníka v rámci druhého orgánu tak nemohou vést ke ztrátě jeho právního zájmu na podání žaloby proti konečnému hodnotícímu posudku vypracovanému prvním z těchto orgánů.

(viz body 46 a 47)

Odkazy:

Soudní dvůr: 22. prosince 2008, Gordon v. Komise, C‑198/07 P, Sb. rozh. s. I‑10701, body 44 a 45

2.      Z článků 10 až 12 obecných prováděcích ustanovení k článku 43 služebního řádu přijatých Parlamentem vyplývá, že tento orgán musí při hodnotícím pohovoru každého ze svých úředníků nebo zaměstnanců obeznámit s dokumentem, v němž jsou pro následující rok vymezeny cíle pro jeho ředitelství, oddělení nebo útvar. Tento dokument představuje důležitý prvek při hodnocení výkonů úředníka nebo zaměstnance v následujícím roce a při vypracování jeho hodnotícího posudku. Kromě toho musí administrativa, pokud o to úředník nebo zaměstnanec při hodnotícím pohovoru požádá, vypracovat dokument s podrobnějšími údaji ohledně cílů, které pro něj byly osobně vymezeny.

Úředník musí být považován za osobu, která znala cíle stanovené pro následující rok, pokud vedoucí oddělení v průběhu všeobecné schůze vymezil obecné cíle ředitelství, specifické cíle svého oddělení nebo útvaru, jakož i individuální cíle jednotlivých úředníků, a pokud byl mimoto předložen a prodiskutován přehled stanovící pro každého úředníka nebo zaměstnance úkoly a cíle pro následující rok. Pokud v takovém případě tento přehled s ohledem na svůj obsah a používané standardní formulace nestanoví cíle, ale vyjmenovává hlavně úkoly, které mají být splněny, poskytuje nicméně dotyčným úředníkům nebo zaměstnancům určité orientační body a cíle, kterých má být dosaženo, a může být v důsledku toho považován za vymezení cílů ve smyslu obecných prováděcích ustanovení.

(viz body 64 a 66)