Language of document : ECLI:EU:F:2009:151

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2009 m. lapkričio 10 d.

Byla F‑93/08

N

prieš

Europos Parlamentą

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Vertinimas –Vertinimo ataskaita – Ieškinys dėl panaikinimo – Priimtinumas – Motyvavimas – Akivaizdi vertinimo klaida – Siektinų tikslų nustatymas“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo N iš esmės prašo panaikinti 2008 m. kovo 4 d. Parlamento generalinio sekretoriaus sprendimą patvirtinti jo vertinimo ataskaitą už laikotarpį nuo 2007 m. sausio 1 d. iki balandžio 30 d. ir 2008 m. rugsėjo 25 d. Parlamento pirmininko sprendimą atmesti jo skundą dėl minėto sprendimo.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Priteisti iš ieškovo visas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Ieškinys – Suinteresuotumas pareikšti ieškinį – Ieškinys dėl vertinimo ataskaitos panaikinimo – Pareigūnas, perkeltas į kitą instituciją – Kitos institucijos neatsižvelgimas į minėtą ataskaitą

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Vertinimas – Tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita – Pareiga supažindinti atitinkamą pareigūną su dokumentu, kuriame įtvirtinti jo tarnybai nustatyti tikslai

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnis)

1.      Vertinimo ataskaita, neatsižvelgiant į jos naudą ateityje, yra raštiškas ir oficialus pareigūno atlikto darbo įrodymas. Vertinant nėra vien aprašomos nagrinėjamu laikotarpiu įvykdytos užduotys, bet vertinamos ir žmogiškosios savybės, kurias vertinamas pareigūnas parodė vykdydamas savo profesinę veiklą. Todėl kiekvienas pareigūnas turi teisę į tai, kad jo darbas būtų vertinamas pagal nustatytą teisingą ir vienodą vertinimo sistemą. Tad, atsižvelgiant į teisę į veiksmingą teisminę gynybą, pareigūnui turi būti pripažinta teisė užginčyti parengtos vertinimo ataskaitos turinį dėl to, kad tokia ataskaita buvo parengta nesilaikant Pareigūnų tarnybos nuostatuose nustatytų normų.

Taigi dėl pareigūno perkėlimo iš vienos institucijos į kitą, antrosios institucijos neatsižvelgimo į pirmojoje parengtas vertinimo ataskaitas ir jo paaukštinimo antrojoje institucijoje šis pareigūnas nepraranda suinteresuotumo paduoti skundą dėl pirmosios institucijos parengtos ataskaitos.

(žr. 46 ir 47 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 2008m. gruodžio 22 d. Sprendimo Gordon prieš Komisiją, C‑198/07 P, Rink. p. I‑10701, 44 ir 45 punktai.

2.      Iš Parlamento priimtų Bendrųjų Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnio įgyvendinimo nuostatų 10–12 straipsnių matyti, kad per vertinimo pokalbį ši institucija kiekvieną savo pareigūną ar tarnautoją turi supažindinti su dokumentu, kuriame nustatyti tikslai ateinantiems metams jo poskyriui, skyriui ar tarnybai. Šis dokumentas yra esminis vertinant pareigūno ar tarnautojo kitais metais atliktą darbą ir rengiant jo vertinimo ataskaitą. Be to, jei per vertinimo pokalbį pareigūnas ar tarnautojas to prašo, administracija turi parengti dokumentą, kuriame būtų papildomai patikslinti tikslai, kurie jam yra paskirti asmeniškai.

Pareigūnas turi būti laikomas susipažinusiu su nustatytais tikslais kitiems metams, jei per bendrą susirinkimą skyriaus viršininkas apibūdino bendrus padalinio tikslus, konkrečius skyriaus ar jo tarnybos tikslus ir įvairių pareigūnų individualius tikslus, be to, pateikė ir aptarė lentelę, kurioje nurodytos kiekvieno pareigūno ar tarnautojo užduotys ir tikslai kitiems metams. Nors, kaip nagrinėjamu atveju, šioje lentelėje, atsižvelgiant į jos standartizuotą turinį ir vartojamų formuluočių pobūdį, iš esmės išvardijamos užduotys, bet nenurodomi tikslai, vis dėlto joje atitinkamiems pareigūnams ar tarnautojams pateikiamos tam tikros gairės ir siektini tikslai, dėl to ji gali būti laikoma tikslų pristatymu, kaip tai suprantama pagal bendrąsias įgyvendinimo nuostatas.

(žr. 64 ir 66 punktus)