Language of document : ECLI:EU:F:2009:151

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 10. novembra 2009

Vec F‑93/08

N

proti

Európskemu parlamentu

„Verejná služba – Úradníci – Hodnotenie – Hodnotiaca správa – Žaloba o neplatnosť – Prípustnosť – Odôvodnenie – Zjavne nesprávne posúdenie – Definovanie sledovaných cieľov“

Predmet: Žaloba podaná podľa článkov 236 ES a 152 AE, ktorou N navrhuje najmä zrušenie rozhodnutia generálneho tajomníka Parlamentu zo 4. marca 2008 o prijatí s konečnou platnosťou jeho hodnotiacej správy za obdobie od 1. januára 2007 do 30. apríla 2007 a rozhodnutia predsedu Parlamentu z 25. septembra 2008 o zamietnutí jeho sťažnosti proti tejto hodnotiacej správe

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Žalobca je povinný nahradiť všetky trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Záujem na konaní – Žaloba o neplatnosť hodnotiacej správy – Úradník preložený do inej inštitúcie – Nezohľadnenie uvedenej správy touto inštitúciou

(Služobný poriadok úradníkov, článok 43)

2.      Úradníci – Hodnotenie – Hodnotiaca správa – Povinnosť oboznámiť dotknutého úradníka s dokumentom stanovujúcim ciele pre jeho službu

(Služobný poriadok úradníkov, článok 43)

1.      Hodnotiaca správa úradníka predstavuje nezávisle od svojho budúceho použitia písomný a formálny dôkaz o kvalite práce dotknutej osoby. Takéto hodnotenie nespočíva len v opise úloh vykonávaných počas dotknutého obdobia, ale obsahuje aj posúdenie kvalít, ktoré hodnotená osoba preukázala pri výkone svojho zamestnania. Preto má každý úradník právo na riadne a spravodlivé hodnotenie svojej práce. V súlade s právom na účinnú súdnu ochranu preto musí byť úradníkovi v každom prípade priznané právo napadnúť hodnotiacu správu, ktorá sa ho týka, z dôvodov jej obsahu alebo preto, že nebola vypracovaná v súlade s pravidlami služobného poriadku.

Preloženie úradníka z jednej inštitúcie do druhej, nezohľadnenie touto druhou inštitúciou hodnotiacich správ vypracovaných prvou inštitúciou a povýšenie úradníka v druhej inštitúcií tak nemôžu zbavovať úradníka jeho záujmu na konaní proti konečnej hodnotiacej správe, ktorú vypracovala prvá inštitúcia.

(pozri body 46 a 47)

Odkaz:

Súdny dvor: 22. decembra 2008, Gordon/Komisia, C‑198/07 P, Zb. s. I‑10701, body 44 a 45

2.      Z článkov 10 až 12 všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 43 služobného poriadku prijatých Parlamentom vyplýva, že táto inštitúcia musí odovzdať každému zo svojich úradníkov alebo zamestnancov počas hodnotiaceho pohovoru dokument, ktorý spresňuje ciele určené pre budúci rok riaditeľstvu, útvaru alebo službe, ku ktorej patrí. Tento dokument predstavuje podstatnú skutočnosť pri posúdení výkonov úradníka alebo zamestnanca v nasledujúcom roku a pri vypracovaní jeho hodnotiacej správy. Navyše, ak o to úradník alebo zamestnanec počas hodnotiaceho pohovoru požiada, musí administratíva vypracovať dokument poskytujúci ďalšie podrobnosti o cieľoch, ktoré sú stanovené jemu osobne.

Treba predpokladať, že úradník vedel o cieľoch, ktoré sú určené budúci rok, ak vedúci útvaru na schôdzi definoval všeobecné ciele riaditeľstva, konkrétne ciele jeho útvaru alebo služby, ako aj individuálne ciele jednotlivých úradníkov, a to o to viac, že bola predložená tabuľka uvádzajúca úlohy a ciele každého úradníka a zamestnanca pre budúci rok, a konala sa o nej diskusia. V takom prípade, ak táto tabuľka so zreteľom na svoj obsah a štandardizovanú povahu použitých formulácií síce nestanovuje ciele, ale uvádza najmä úlohy, poskytuje príslušným úradníkom a zamestnancom prinajmenšom určité nasmerovanie a definuje zámery, ktoré treba dosiahnuť, a preto ju možno považovať za predloženie sledovaných cieľov v zmysle všeobecných vykonávacích ustanovení.

(pozri body 64 a 66)