Language of document : ECLI:EU:F:2009:151

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(första avdelningen)

den 10 november 2009

Mål F-93/08

N

mot

Europaparlamentet

”Personalmål – Tjänstemän – Betygsättning – Betygsrapport – Talan om ogiltigförklaring – Upptagande till sakprövning – Motivering – Uppenbart oriktig bedömning – Fastställande av de mål som ska uppnås”

Saken: Talan om ogiltigförklaring, väckt av N med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA, av det beslut Parlamentets generalsekreterare antog den 4 mars 2008, varigenom sökandens betygsrapport för perioden den 1 januari till den 30 april 2007 slutligt fastställdes och av det beslut Parlamentets ordförande antog den 25 september 2008, om att avvisa sökandens klagomål mot denna betygsrapport.

Avgörande: Talan ogillas. Sökanden förpliktas ersätta rättegångskostnaderna.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Talan – Berättigat intresse av att få saken prövad – Talan om ogiltigförklaring av en betygsrapport – Omplacering av en tjänsteman till en annan institution – Underlåtelse av denna andra institution att beakta betygsrapporten

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 43)

2.      Tjänstemän – Betygsättning – Betygsrapport – Skyldighet att delge den berörde tjänstemannen den handling där målen för dennes tjänst fastställs

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 43)

1.      En betygsrapport utgör, oavsett dess framtida användbarhet, ett skriftligt och formellt bevis vad avser kvaliteten på det arbete den berörda tjänstemannen har utfört. En sådan utvärdering är inte enbart beskrivande av de fullgjorda arbetsuppgifterna under den ifrågavarande perioden utan innehåller även en bedömning av de egenskaper som den betygsatta personen har uppvisat i sin yrkesutövning. Det är varje tjänstemans rättighet att få sitt arbete bedömt genom en utvärdering som upprättats på ett rimligt och rättvist sätt. I enlighet med rätten till ett verksamt domstolsskydd ska en tjänsteman således tillerkännas möjligheten att överklaga en betygsrapport som berör vederbörande på grund av dess innehåll eller som inte har upprättats i enlighet med reglerna i föreskrifterna.

Den omständigheten att en tjänsteman har omplacerats från en institution till en annan, att den andra institutionen inte har beaktat de betygsrapporter som den första institutionen har upprättat och att tjänstemannen har befordrats vid den andra institutionen innebär följaktligen inte att tjänstemannen ska anses ha förlorat sitt berättigade intresse av att få en slutlig betygsrapport som har upprättats av den första institutionen prövad.

(se punkterna 46 och 47)

Hänvisning till

Domstolen: 22 december 2008, Gordon mot kommissionen, C‑198/07 P, REG 2008, s I‑10701, punkterna 44 och 45

2.      Det framgår av artiklarna 10–12 i de allmänna genomförandebestämmelserna, vilka har fastställts av parlamentet, till artikel 43 i föreskrifterna, att denna institution under betygssamtalet ska delge tjänstemän och kontraktsanställda en handling av vilken de fastställda målen, för vederbörandes direktorat, enhet eller tjänst, som ska uppnås under det kommande året, framgår. Denna handling utgör en avgörande faktor vid bedömningen av tjänstemannens eller den kontraktsanställdas arbetsprestation under det kommande året och vid upprättandet av dennes betygsrapport. Om den ifrågavarande tjänstemannen eller den kontraktsanställda begär det under betygssamtalet ska en handling med särskilda uppgifter om de mål som individuellt avser vederbörande upprättas.

En tjänsteman ska anses ha fått kännedom om de mål som har fastställts för det kommande året när enhetschefen under ett allmänt möte har angett de allmänna målen för enheten eller tjänsten, såväl som de individuella målen för olika tjänstemän, och när en förteckning där varje tjänstemans eller kontraktsanställds arbetsuppgifter och mål för det kommande året fastställs, har delgetts och diskuterats. Även om en sådan förteckning i ett sådant fall som det förevarande, på grund av dess innehåll och användningen av standardformuleringar, främst räknar upp de arbetsuppgifter som ska utföras snarare än fastställda mål, förser den ändå de berörda tjänstemännen eller kontraktsanställda med vissa riktlinjer och mål som ska uppnås. Förteckningen kan således anses vara en sådan framställning av mål som avses i de allmänna genomförandebestämmelserna.

(se punkterna 64 och 66)