Language of document : ECLI:EU:F:2009:164

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (първи състав)

30 ноември 2009 година

Дело F-16/09

Jorge de Britto Patrício-Dias

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Длъжностни лица — Атестиране — Доклад за развитие на кариерата — Процедура за оценяване за 2007 г. — Нарушение на член 43 от Правилника — Мотивиране — Явна грешка в преценката — Оценка на ефикасността за част от референтния период“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 AE, с която г‑н De Britto Patrício-Dias иска отмяната на доклада му за развитие на кариерата за периода от 1 януари до 31 декември 2007 г. и на решението на органа по назначаването от 21 ноември 2008 г., с което се отхвърля административната му жалба срещу горепосочения доклад за развитие на кариерата

Решение: Отхвърля жалбата. Осъжда жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Атестиране — Доклад за развитие на кариерата — Атестация, която е по-лоша от предходната — Задължение за мотивиране

(членове 25 и 43 от Правилника за длъжностните лица)

2.      Длъжностни лица — Атестиране — Доклад за развитие на кариерата — Задължение оценката да обхваща целия референтен период

(член 43 от Правилника за длъжностните лица)

1.      Докладите за развитие на кариерата, които не съставляват решения по смисъла на член 25 от Правилника, се уреждат от особените разпоредби на член 43 от него. Администрацията обаче е длъжна да мотивира всеки доклад за развитие на кариерата в достатъчна степен и подробно, както и да даде на заинтересованото лице възможност да представи забележки по мотивирането, като спазването на тези изисквания е още по-важно, когато атестацията е по-лоша от предходната. Когато влошаването на атестацията е ограничено, администрацията може да изпълни задължението си за мотивиране, като обоснове това влошаване накратко, например като въведе нюанси в аналитичните преценки за работата на заинтересованото лице спрямо преценките от предходния доклад за развитие на кариерата.

(вж. точка 45)

Позоваване на:

Съд — 25 ноември 1976 г., Küster/Парламент, 122/75, Recueil, стр. 1685, точки 24 и 25.

Първоинстанционен съд — 12 юни 2002 г., Mellone/Комисия, T‑187/01, Recueil FP, стр. I‑A‑81 и II‑389, точка 27 и цитираната съдебна практика; 30 септември 2004 г., Ferrer de Moncada/Комисия, T‑16/03, Recueil FP, стр. I‑A‑261 и II‑1163, точка 56; 25 октомври 2005 г., Micha/Комисия, T‑50/04, Recueil FP, стр. I‑A‑339 и II‑1499, точка 36

Съд на публичната служба — 13 декември 2007 г., Sequeira Wandschneider/Комисия, F‑65/05, Сборник СПС, стр. I‑A‑1‑0000 и II‑A‑1‑0000, точка 96; 10 ноември 2009 г., N/Парламент, F‑93/08, Сборник СПС, стр. I‑A‑1‑0000 и II‑A‑1‑0000, точка 82

2.      От член 1 от приетите от Комисията общи разпоредби за изпълнение на член 43 от Правилника следва, че докладът за развитие на кариерата, който има за предмет да се оценят ефикасността, способностите и поведението в службата на дадено длъжностно лице, трябва да обхваща целия период на оценяване, а не само част от него. Дори да се предположи обаче, че оценяващият е допуснал явна грешка, ограничавайки преценката си за ефикасността на оценяваното длъжностно лице до част от периода на оценяване, тази нередност може да доведе до отмяната на доклада за развитие на кариерата само доколкото не е поправена от заверяващия или от апелативния оценяващ, които са пълноправни оценяващи.

(вж. точки 52 и 56)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 5 ноември 2003 г., Lebedef/Комисия, T‑326/01, Recueil FP, стр. I‑A‑273 и II‑1317, точка 61; 25 октомври 2005 г., Fardoom и Reinard/Комисия, T‑43/04, Recueil FP, стр. I‑A‑329 и II‑1465, точка 90

Съд на публичната служба — 25 април 2007 г., Lebedef-Caponi/Комисия, F‑71/06, Сборник СПС, стр. I‑A‑1‑0000 и II‑A‑1‑0000, точка 48; 13 декември 2007 г., Sequeira Wandschneider/Комисия, F‑28/06, Сборник СПС, стр. I‑A‑1‑0000 и II‑A‑1‑0000, точки 43 и 48; 15 декември 2008 г., Skareby/Комисия, F‑34/07, Сборник СПС, стр. I‑A‑1‑0000 и II‑A‑1‑0000, точка 58, което е предмет на обжалване пред Общия съд, дело T‑91/09 P