Language of document : ECLI:EU:F:2009:164

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(první senát)

30. listopadu 2009

Věc F-16/09

Jorge de Britto Patrício-Dias

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Hodnocení – Posudek o vývoji služebního postupu – Hodnotící období 2007 – Porušení článku 43 služebního řádu – Odůvodnění – Zjevně nesprávné posouzení – Posouzení výkonnosti za část referenčního období“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se J. de Britto Patrício-Dias domáhá zrušení posudku o vývoji jeho služebního postupu za období od 1. ledna do 31. prosince 2007 a rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 21. listopadu 2008, kterým byla zamítnuta jeho stížnost proti výše uvedenému posudku o vývoji služebního postupu.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Žalobci se ukládá náhrada nákladů řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Hodnocení – Posudek o vývoji služebního postupu – Zhoršení hodnocení ve srovnání s dřívějším hodnocením – Povinnost uvést odůvodnění

(Služební řád, články 25 a 43)

2.      Úředníci – Hodnocení – Posudek o vývoji služebního postupu – Povinnost posouzení celého referenčního období

(Služební řád, článek 43)

1.      Posudky o vývoji služebního postupu, které nepředstavují rozhodnutí ve smyslu článku 25 služebního řádu, se řídí zvláštními ustanoveními uvedenými v článku 43. Nicméně správa má povinnost posudek o vývoji služebního postupu dostatečně a podrobně odůvodnit a umožnit dotyčné osobě, aby k tomuto odůvodnění vyjádřila své připomínky, přičemž dodržení těchto náležitostí je o to důležitější, je-li hodnocení horší oproti dřívějšímu hodnocení. Je-li zhoršení omezené, může správa splnit svou povinnost uvést odůvodnění stručným uvedením důvodů tohoto zhoršení, například uvedením odlišností v analytickém posouzení výkonu dotyčné osoby ve srovnání s posouzením uvedeným v předchozím posudku o vývoji služebního postupu.

(viz bod 45)

Odkazy:

Soudní dvůr: 25. listopadu 1976, Küster v. Parlament, 122/75, Recueil, s. 1685, body 24 a 25

Soud prvního stupně: 12. června 2002, Mellone v. Komise, T‑187/01, Recueil FP, s. I‑A‑81 a II‑389, bod 27 a citovaná judikatura; 30. září 2004, Ferrer de Moncada v. Komise, T‑16/03, Sb. VS s. I‑A‑261 a II‑1163, bod 56; 25. října 2005, Micha v. Komise, T‑50/04, Sb. VS s. I‑A‑339 a II‑1499, bod 36

Soud pro veřejnou službu: 13. prosince 2007, Sequeira Wandschneider v. Komise, F‑65/05, Sb. VS s. I‑A‑1‑0000 a II‑A‑1‑0000, bod 96; 10. listopadu 2009, N v. Parlament, F‑93/08, Sb. VS s. I‑A‑1‑0000 a II‑A‑1‑0000, bod 82

2.      Z článku 1 obecných prováděcích ustanovení k článku 43 služebního řádu přijatých Komisí vyplývá, že posudek o vývoji služebního postupu, jehož účelem je posoudit způsobilost, výkonnost a chování úředníka ve službě, se musí vztahovat na celé hodnotící období, nikoliv pouze na jeho část. Nicméně i kdyby se hodnotitel dopustil zjevného pochybení tím, že posouzení výkonnosti hodnoceného úředníka omezil na část hodnotícího období, mohla by tato vada vést ke zrušení posudku o vývoji služebního postupu pouze v rozsahu, v němž nebyla napravena spolupodepisujícím úředníkem nebo revizním hodnotitelem, kteří jsou plnohodnotnými hodnotiteli.

(viz body 52 a 56)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 5. listopadu 2003, Lebedef v. Komise, T‑326/01, Recueil FP, s. I‑A‑273 a II‑1317, bod 61; 25. října 2005, Fardoom a Reinard v. Komise, T‑43/04, Sb. VS s. I‑A‑329 a II‑1465, bod 90

Soud pro veřejnou službu: 25. dubna 2007, Lebedef-Caponi v. Komise, F‑71/06, Sb. VS s. I‑A‑1‑0000 a II‑A‑1‑0000, bod 48; 13. prosince 2007, Sequeira Wandschneider v. Komise, F‑28/06, Sb. VS s. I‑A‑1‑0000 a II‑A‑1‑0000, body 43 a 48; 15. prosince 2008, Skareby v. Komise, F‑34/07, Sb. VS s. I‑A‑1‑0000 a II‑A‑1‑0000, bod 58, který je předmětem kasačního opravného prostředku dosud projednávaného Soudem, věc T‑91/09 P