Language of document : ECLI:EU:F:2009:164

PERSONALERETTENS DOM

(Første Afdeling)

30. november 2009

Sag F-16/09

Jorge de Britto Patrício-Dias

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Personalesag – tjenestemænd – bedømmelse – karriereudviklingsrapport – bedømmelsesåret 2007 – tilsidesættelse af vedtægtens artikel 43 – begrundelse – åbenbart urigtigt skøn – bedømmelse af den tjenstlige indsats i en del af referenceperioden«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Jorge de Britto Patrício-Dias har nedlagt påstand om annullation af sin karriereudviklingsrapport for perioden fra den 1. januar til den 31. december 2007 og af afgørelse af 21. november 2008, hvorved ansættelsesmyndigheden afslog hans klage over den nævnte karriereudviklingsrapport.

Udfald: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes. Sagsøgeren betaler sagens omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd – bedømmelse – karriereudviklingsrapport – forringelse af bedømmelsen i forhold til den tidligere bedømmelse – begrundelsespligt

(Tjenestemandsvedtægten, art. 25 og 43)

2.      Tjenestemænd – bedømmelse – karriereudviklingsrapport – forpligtelse til at foretage bedømmelsen på baggrund af hele referenceperioden

(Tjenestemandsvedtægten, art. 43)

1.      Karriereudviklingsrapporter, der ikke er afgørelser efter vedtægtens artikel 25, reguleres af de særlige bestemmelser i vedtægtens artikel 43. Administrationen er imidlertid forpligtet til at begrunde hver enkelt karriereudviklingsrapport tilstrækkeligt og udførligt og at sætte den pågældende i stand til at fremkomme med bemærkninger til denne begrundelse, idet overholdelsen af disse krav er så meget desto mere påkrævet i tilfælde, hvor bedømmelsen er ringere end den tidligere bedømmelse. Når der er tale om en begrænset forringelse af bedømmelsen, kan administrationen opfylde sin begrundelsespligt ved at anføre en kortfattet begrundelse for forringelsen, f.eks. ved at anvende en nuanceret formulering i de analytiske vurderinger af den berørte tjenestemands indsats i forhold til de vurderinger, der fremgår af den tidligere karriereudviklingsrapport.

(jf. præmis 45)

Henvisning til:

Domstolen, 25. november 1976, sag 122/75, Küster mod Parlamentet, Sml. s. 1685, præmis 24 og 25

Retten i Første Instans, 12. juni 2002, sag T-187/01, Mellone mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 81, og II, s. 389, præmis 27 og den deri nævnte retspraksis; 30. september 2004, sag T-16/03, Ferrer de Moncada mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 261, og II, s. 1163, præmis 56; 25. oktober 2005, sag T-50/04, Micha mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 339, og II, s. 1499, præmis 36

Personaleretten, 13. december 2007, sag F-65/05, Sequeira Wandschneider mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A-1, s. 0000, og II-A-1, s. 0000, præmis 96; 10. november 2009, sag F-93/08, N mod Parlamentet, Sml. Pers. I-A-1, s. 0000, og II-A-1, s. 0000, præmis 82

2.      Det følger af artikel 1 i Kommissionens almindelige gennemførelsesbestemmelser til vedtægtens artikel 43, at karriereudviklingsrapporten, som har til formål at bedømme tjenestemandens tjenstlige indsats, kvalifikationer og adfærd i tjenesten, skal foretages på baggrund af hele bedømmelsesperioden og ikke kun en del af denne periode. Selv om det antages, at bedømmeren har begået en åbenbar fejl ved at begrænse sin vurdering af den bedømte tjenestemand til kun at angå en del af bedømmelsesperioden, kan denne uregelmæssighed imidlertid kun medføre, at karriereudviklingsrapporten annulleres, såfremt den ikke er blevet berigtiget af medbedømmeren og bedømmeren i appelleddet, der begge har selvstændig kompetence på området.

(jf. præmis 52 og 56)

Henvisning til:

Retten i Første Instans, 5. november 2003, sag T-326/01, Lebedef mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 273, og II, s. 1317, præmis 61; 25. oktober 2005, sag T-43/04, Fardoom og Reinard mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 329, og II, s. 1465, præmis 90

Personaleretten, 25. april 2007, sag F-71/06, Lebedef-Caponi mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A-1, s. 0000, og II-A-1, s. 0000, præmis 48; 13. december 2007, sag F-28/06, Sequeira Wandschneider mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A-1, s. 0000, og II-A-1, s. 0000, præmis 43 og 48; 15. december 2008, sag F-34/07, Skareby mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A-1, s. 0000, og II-A-1, s. 0000, præmis 58, der er genstand for en appel ved Retten i Første Instans, sag T-91/09 P