Language of document : ECLI:EU:F:2009:164

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(esimene koda)

30. november 2009

Kohtuasi F‑16/09

Jorge de Britto Patrício‑Dias

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Hindamine – Karjääriarengu aruanne – 2007. aasta hindamine – Personalieeskirjade artikli 43 rikkumine – Põhjendamine – Ilmne hindamisviga – Võrdlusperioodi ühe osa tulemuslikkuse hindamine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles J. de Britto Patrício‑Dias palub tühistada oma karjääriarengu aruande 1. jaanuar 2007 kuni 31. detsember 2007 ning ametisse nimetava asutuse 21. novembri 2008. aasta otsuse, millega tema kaebus eelnevalt osutatud karjääriarengu peale rahuldamata jäeti.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Mõista kohtukulud välja hagejalt.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Hindamine – Karjääriarengu aruanne – Hinde alandamine võrreldes varasema hindamisega – Põhjendamiskohustus

(Personalieeskirjad, artiklid 25 ja 43)

2.      Ametnikud – Hindamine – Karjääriarengu aruanne – Kohustus koostada aruanne kogu viiteperioodi kohta

(Personalieeskirjad, artikkel 43)

1.      Karjääriarengu aruannete suhtes, mis ei ole personalieeskirjade artikli 25 mõttes otsused, kohaldatakse personalieeskirjade artiklis 43 toodud erisätteid. Administratsioonil on siiski kohustus karjääriarengu aruannet piisavalt ja üksikasjalikult põhjendada ning teha asjaomasele isikule võimalikuks esitada nende põhjenduste kohta oma märkused, kusjuures nende nõuete täitmine on seda olulisem juhul, kui aruandes on eelneva aruandega võrreldes hindeid alandatud. Kuna hinde alandamine on piiratud, saab administratsioon põhjendamiskohustustest vabaneda, kui ta hinde alandamist lühidalt põhjendab, esitades näiteks asjaomase isiku tehtud töö kohta antud analüütilistes hinnangutes väikesed erinevused võrreldes eelmises karjääriarengu aruandes esitatud hinnangutega.

(vt punkt 45)

Viited:

Euroopa Kohus: 25. november 1976, kohtuasi 122/75: Küster vs. parlament (EKL 1976, lk 1685, punktid 24 ja 25)

Esimese Astme Kohus: 12. juuni 2002, kohtuasi T‑187/01: Mellone vs. komisjon (EKL AT 2002, lk I‑A‑81 ja II‑389, punkt 27 ja seal viidatud kohtupraktika); 30. september 2004, kohtuasi T‑16/03: Ferrer de Moncada vs. komisjon (EKL AT 2004, lk I‑A‑261 ja II‑1163, punkt 56); 25. oktoober 2005, kohtuasi T‑50/04: Micha vs. komisjon (EKL AT 2005, lk I‑A‑339 ja II‑1499, punkt 36)

Avaliku Teenistuse Kohus: 13. detsember 2007, kohtuasi F‑65/05: Sequeira Wandschneider vs. komisjon (EKL AT 2007, lk I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, punkt 96); 10. november 2009, kohtuasi F‑93/08: N vs. parlament (EKL AT 2009, lk I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, punkt 82)

2.      Komisjoni vastu võetud personalieeskirjade artikli 43 üldiste rakendussätete artiklist 1 tuleneb, et karjääriarengu aruanne, mille eesmärk on hinnata ametniku tulemuslikkust, pädevust ja tööalast käitumist, peab olema koostatud kogu, mitte ainult osa hindamisperioodi kohta. Kui aga oletada, et hindaja on teinud ilmse vea, piirdudes hinnatava ametniku tulemuslikkuse hindamisel vaid hindamisperioodi ühe osaga, toob selline rikkumine kaasa karjääriarengu aruande tühistamise vaid osas, milles aruande kinnitaja või edasikaebuse hindaja ei ole seda kõrvaldanud, kuivõrd viimati nimetatud on hindajad, kellel on täielikud volitused.

(vt punktid 52 ja 56)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 5. november 2003, kohtuasi T‑326/01: Lebedef vs. komisjon (EKL AT 2003, lk I‑A‑273 ja II‑1317, punkt 61); 25. oktoober 2005, kohtuasi T‑43/04: Fardoom ja Reinard vs. komisjon (EKL AT 2005, lk I‑A‑329 ja II‑1465, punkt 90)

Avaliku Teenistuse Kohus: 25. aprill 2007, kohtuasi F‑71/06: Lebedef‑Caponi vs. komisjon (EKL 2007, lk I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, punkt 48); 13. detsember 2007, kohtuasi F‑28/06: Sequeira Wandschneider vs. komisjon (EKL AT 2007, lk I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, punktid 43 ja 48); 15. detsember 2008, kohtuasi F‑34/07: Skareby vs. komisjon (EKL AT 2008, lk I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, punkt 58, mille peale on esitatud apellatsioonkaebuse Esimese Astme Kohtusse, kohtuasi T‑91/09 P)