Language of document : ECLI:EU:F:2009:164

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS

(pirmā palāta)

2009. gada 30. novembrī

Lieta F‑16/09

Jorge de Britto Patrício‑Dias

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Novērtējums – Karjeras attīstības ziņojums – 2007. gada novērtējums – Civildienesta noteikumu 43. panta pārkāpums – Pamatojums – Acīmredzama kļūda vērtējumā – Darba efektivitātes novērtējums par daļu no atskaites laikposma

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu, ar kuru Britto Patrício‑Dias lūdz atcelt viņa karjeras attīstības ziņojumu par laikposmu no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim un iecēlējinstitūcijas 2008. gada 21. novembra lēmumu, ar kuru tika noraidīta viņa iesniegtā sūdzība par minēto karjeras attīstības ziņojumu

Nolēmums Prasību noraidīt. Prasītājs atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Novērtējums – Karjeras attīstības ziņojums – Novērtējuma pasliktināšanās salīdzinājumā ar iepriekšējo novērtējumu – Pienākums norādīt pamatojumu

(Civildienesta noteikumu 25. un 43. pants)

2.      Ierēdņi – Novērtējums – Karjeras attīstības ziņojums – Pienākums attiecināt novērtējumu uz visu konkrēto laikposmu

(Civildienesta noteikumu 43. pants)

1.      Karjeras attīstības ziņojumi, kas nav uzskatāmi par lēmumiem Civildienesta noteikumu 25. panta izpratnē, tiek reglamentēti ar īpašiem noteikumiem, kas paredzēti šo noteikumu 43. pantā. Taču administrācijai ir pienākums pietiekami un detalizēti pamatot katru karjeras attīstības ziņojumu un tai jāsniedz ieinteresētajai personai iespēja izteikt savus apsvērumus par šādu pamatojumu, turklāt šo prasību ievērošana ir vēl jo vairāk svarīga, ja novērtējumā ir vērojama pasliktināšanās salīdzinājumā ar iepriekšējo novērtējumu. Ja novērtējuma pasliktināšanās ir ierobežota, administrācija var izpildīt savu pienākumu norādīt pamatojumu, lakoniski paskaidrojot šo pasliktināšanos, piemēram, norādot uz niansēm ieinteresētās personas sniegto pakalpojumu detalizētā izvērtējumā salīdzinājumā ar novērtējuma ziņojumu, kas ietverts iepriekšējā karjeras attīstības ziņojumā.

(skat. 45. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1976. gada 25. novembris, 122/75 Küster/Parlaments, Recueil, 1685. lpp., 24. un 25. punkts.

Pirmās instances tiesa: 2002. gada 12. jūnijs, T‑187/01 Mellone/Komisija, Recueil FP, I‑A‑81. un II‑389. lpp., 27. punkts un tajā minētā judikatūra; 2004. gada 30. septembris, T‑16/03 Ferrer de Moncada/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑261. un II‑1163. lpp., 56. punkts; 2005. gada 25. oktobris, T‑50/04 Micha/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑339. un II‑1499. lpp., 36. punkts.

Civildienesta tiesa: 2007. gada 13. decembris, F‑65/05 Sequeira Wandschneider/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑0000. un II‑A‑1‑0000. lpp., 96. punkts; 2009. gada 10. novembris, F‑93/08 N/Parlaments, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑0000. un II‑A‑1‑0000. lpp., 82. punkts.

2.      No Komisijas pieņemto Civildienesta noteikumu 43. panta vispārīgo izpildes noteikumu 1. panta izriet, ka karjeras attīstības ziņojumam, kura mērķis ir novērtēt ierēdņa darba efektivitāti, spējas un uzvedību, ir jāattiecas uz visu novērtējuma laikposmu, nevis tikai daļu no tā. Taču, pieņemot, ka vērtētājs ir pieļāvis acīmredzamu kļūdu, novērtējamā ierēdņa darba efektivitāti novērtējot tikai daļā no novērtējuma laikposma, šī kļūda nav tāda, kuras dēļ ir jāatceļ karjeras attīstības ziņojums, ciktāl vērtētājs vai novērtētājs apelācijas instancē to izlabo, pēdējiem minētajiem vērtējot visu atskaites laikposmu.

(skat. 52. un 56. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 2003. gada 5. novembris, T‑326/01 Lebedef/Komisija, Recueil FP, I‑A‑273. un II‑1317. lpp., 61. punkts; 2005. gada 25 oktobris, T‑43/04 Fardoom un Reinard/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑329. un II‑1465. lpp., 90. punkts.

Civildienesta tiesa: 2007. gada 25. aprīlis, F‑71/06 Lebedef‑Caponi/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑0000. un II‑A‑1‑0000. lpp., 48. punkts; 2007. gada 13. decembris, F‑28/06 Sequeira Wandschneider/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑0000. un II‑A‑1‑0000. lpp., 43. un 48. punkts; 2008. gada 15. decembris, F‑34/07 Skareby/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑0000. un II‑A‑1‑0000. lpp., 58. punkts, par kuru Pirmās instances tiesā iesniegta apelācijas sūdzība, lieta T‑91/09 P.