Language of document : ECLI:EU:F:2009:164

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(pierwsza izba)

z dnia 30 listopada 2009 r.

Sprawa F-16/09

Jorge de Britto Patrício-Dias

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej – Postępowanie w sprawie oceny za 2007 r. – Naruszenie art. 43 regulaminu pracowniczego – Uzasadnienie – Oczywisty błąd w ocenie – Ocena wyników pracy w części okresu odniesienia

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której J. de Britto Patrício-Dias żąda stwierdzenia nieważności sprawozdania z przebiegu jego kariery zawodowej dotyczącego okresu od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r. oraz decyzji organu powołującego z dnia 21 listopada 2008 r. oddalającej jego zażalenie na ww. sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona. Skarżący zostaje obciążony kosztami.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej – Obniżenie oceny w stosunku do oceny wcześniejszej – Obowiązek uzasadnienia

(regulamin pracowniczy, art. 25, 43)

2.      Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej – Obowiązek dokonania oceny za cały okres odniesienia

(regulamin pracowniczy, art. 43)

1.      Sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej, które nie stanowią decyzji w rozumieniu art. 25 regulaminu pracowniczego, podlegają przepisom szczególnym, o których mowa w art. 43 regulaminu pracowniczego. Jednak organ administracji ma obowiązek uzasadniać wszystkie sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej w sposób dostateczny i szczegółowy oraz umożliwić zainteresowanemu przedstawienie uwag w przedmiocie tego uzasadnienia, przy czym przestrzeganie tego wymogu jest tym bardziej istotne wówczas, gdy ocena zostaje obniżona w stosunku do wcześniejszej oceny. Jeżeli obniżenie oceny jest nieznaczne, organ administracji może spełnić swój obowiązek uzasadnienia poprzez zwięzłe uzasadnienie obniżenia oceny, na przykład poprzez niewielkie zróżnicowanie ocen, przyznawanych według przyjętej skali, za wyniki pracy zainteresowanego w stosunku do ocen zawartych w poprzednim sprawozdaniu z przebiegu kariery zawodowej.

(zob. pkt 45)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa 122/75 Küster przeciwko Parlamentowi, 25 listopada 1976 r., Rec. s. 1685, pkt 24, 25

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑187/01 Mellone przeciwko Komisji, 12 czerwca 2002 r., RecFP s. I‑A‑81, II‑389, pkt 27 i przytoczone tam orzecznictwo; sprawa T‑16/03 Ferrer de Moncada przeciwko Komisji, 30 września 2004 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑261, II‑1163, pkt 56; sprawa T‑50/04 Micha przeciwko Komisji, 25 października 2005 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑339, II‑1499, pkt 36

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑65/05 Sequeira Wandschneider przeciwko Komisji, 13 grudnia 2007 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000, pkt 96; sprawa F‑93/08 N przeciwko Parlamentowi, 10 listopada 2009 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000, pkt 82

2.      Z art. 1 przyjętych przez Komisję ogólnych przepisów wykonawczych do art. 43 regulaminu pracowniczego wynika, że sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej, którego celem jest ocena wydajności pracy, kompetencji i zachowania danego urzędnika, powinno dotyczyć całego objętego oceną okresu, a nie jedynie jego części. Niemniej, zakładając, że oceniający popełnił oczywisty błąd, ograniczając swoją ocenę wydajności ocenianego urzędnika do części okresu odniesienia, ta nieprawidłowość może powodować stwierdzenie nieważności sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej wyłącznie wtedy, gdy nie została ona naprawiona przez zatwierdzającego lub oceniającego w postępowaniu odwoławczym, gdyż są oni obaj pełnoprawnymi oceniającymi.

(zob. pkt 52, 56)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑326/01 Lebedef przeciwko Komisji, 5 listopada 2003 r., RecFP s. I‑A‑273, II‑1317, pkt 61; sprawa T‑43/04 Fardoom i Reinard przeciwko Komisji, 25 października 2005 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑329, II‑1465, pkt 90

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑71/06 Lebedef-Caponi przeciwko Komisji, 25 kwietnia 2007 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000, pkt 48; sprawa F‑28/06 Sequeira Wandschneider przeciwko Komisji, 13 grudnia 2007 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000, pkt 43, 48; sprawa F‑34/07 Skareby przeciwko Komisji, 15 grudnia 2008 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000, pkt 58, odwołanie w toku przed Sądem Pierwszej Instancji, sprawa T‑91/09 P