Language of document : ECLI:EU:F:2009:164

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 30. novembra 2009

Vec F‑16/09

Jorge de Britto Patrício‑Dias

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Hodnotenie – Správa o služobnom postupe – Hodnotené obdobie 2007 – Porušenie článku 43 služobného poriadku – Odôvodnenie – Zjavne nesprávne posúdenie – Posúdenie výkonnosti v časti referenčného obdobia“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou J. de Britto Patrício‑Dias navrhuje zrušiť správu o jeho služobnom postupe za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2007 a rozhodnutie menovacieho orgánu z 21. novembra 2008 o zamietnutí jeho sťažnosti proti uvedenej správe o služobnom postupe

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Žalobca je povinný nahradiť trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Hodnotenie – Správa o služobnom postupe – Zhoršenie hodnotenia v porovnaní s predchádzajúcim hodnotením – Povinnosť odôvodnenia

(Služobný poriadok úradníkov, články 25 a 43)

2.      Úradníci – Hodnotenie – Správa o služobnom postupe – Povinnosť hodnotenia za celé referenčné obdobie

(Služobný poriadok úradníkov, článok 43)

1.      Správy o služobnom postupe, ktoré nie sú rozhodnutiami v zmysle článku 25 služobného poriadku, sú upravené osobitnými ustanoveniami uvedenými v článku 43. Administratíva má však povinnosť dostatočne a podrobne odôvodniť každú správu o služobnom postupe a umožniť dotknutej osobe vyjadriť pripomienky k tomuto odôvodneniu, pričom dodržanie týchto požiadaviek je tým dôležitejšie, ak je hodnotenie horšie v porovnaní s predchádzajúcim hodnotením. Pokiaľ je zhoršenie limitované, môže administratíva splniť svoju povinnosť odôvodnenia stručným uvedením dôvodov tohto zhoršenia, napríklad uvedením odlišností v analytickom posúdení výkonov dotknutej osoby v porovnaní s posúdením obsiahnutým v predchádzajúcej správe o služobnom postupe.

(pozri bod 45)

Odkaz:

Súdny dvor: 25. novembra 1976, Küster/Parlament, 122/75, Zb. s. 1685, body 24 a 25

Súd prvého stupňa: 12. júna 2002, Mellone/Komisia, T‑187/01, Zb. VS s. I‑A‑81, II‑389, bod 27, a tam citovaná judikatúra; 30. septembra 2004, Ferrer de Moncada/Komisia, T‑16/03, Zb. VS s. I‑A‑261, II‑1163, bod 56; 25. októbra 2005, Micha/Komisia, T‑50/04, Zb. VS s. I‑A‑339, II‑1499, bod 36

Súd pre verejnú službu: 13. decembra 2007, Sequeira Wandschneider/Komisia, F‑65/05, Zb. VS s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000, bod 96; 10. novembra 2009, N/Parlament, F‑93/08, Zb. VS s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000, bod 82

2.      Z ustanovení článku 1 ods. 1 všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 43 služobného poriadku prijatých Komisiou vyplýva, že cieľom správy o služobnom postupe je hodnotenie výkonnosti, spôsobilosti a správania sa úradníka v službe počas celého hodnoteného obdobia a nielen v jednej časti tohto obdobia. Aj za predpokladu, že by sa hodnotiteľ dopustil zjavného pochybenia tým, že by svoje posúdenie výkonnosti úradníka obmedzil na časť hodnoteného obdobia, táto nezrovnalosť by mohla spôsobiť neplatnosť správy o služobnom postupe len pokiaľ by nebola konvalidovaná overovateľom alebo odvolacím hodnotiteľom, ktorí sú plnohodnotní hodnotitelia.

(pozri body 52 a 56)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 5. novembra 2003, Lebedef/Komisia, T‑326/01, Zb. VS s. I‑A‑273, II‑1317, bod 61; 25. októbra 2005, Fardoom a Reinard/Komisia, T‑43/04, Zb. VS s. I‑A‑329, II‑1465, bod 90

Súd pre verejnú službu: 25. apríla 2007, Lebedef‑Caponi/Komisia, F‑71/06, Zb. VS s. I‑A-1-115, II‑A-1-629, bod 48; 13. decembra 2007, Sequeira Wandschneider/Komisia, F‑28/06, Zb. VS s. I‑A-1-119, II‑A-1-451, body 43 a 48; 15. decembra 2008, Skareby/Komisia, F‑34/07, Zb. VS s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000, bod 58, ktorý je predmetom odvolania pred Súdom prvého stupňa, vec T‑91/09 P