Language of document : ECLI:EU:F:2009:154

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (трети състав)

18 ноември 2009 година

Дело F‑11/05 RENV

Olivier Chassagne

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Връщане на Съда на публичната служба за ново разглеждане след отмяна на решението — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 ЕО от г‑н Chassagne и регистрирана под референтен номер F‑11/05. С Определение от 29 юни 2006 г. по дело Chassagne/Комисия (F‑11/05, Recueil FP, стр. I‑A‑1‑65 и II‑A‑1‑241) Съдът на публичната служба отхвърля жалбата на жалбоподателя като явно недопустима. С постановено по жалбата Решение от 19 септември 2008 г. по дело Chassagne/Комисия (T‑253/06 P, все още непубликувано в Recueil) Първоинстанционният съд отменя Определение от 29 юни 2006 г. по дело Chassagne/Комисия, посочено по-горе, и връща делото на Съда на публичната служба

Решение: Липсва основание за постановяване на съдебно решение по същество по дело F‑11/05 RENV, Chassagne/Комисия, което е заличено от регистъра на Съда на публичната служба. Осъжда Комисията да заплати съдебните разноски, направени от жалбоподателя до постановяването на решението на Първоинстанционния съд от 19 септември 2008 г. Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски след постановяването на това съдебно решение.

Резюме

Производство — Бездействие на жалбоподателя — Жалба с отпаднал предмет — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество

(член 75 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)

С оглед на доброто правораздаване Съдът на публичната служба следва да установи служебно съгласно член 75 от своя Процедурен правилник, че предвид продължителното бездействие на жалбоподателя жалбата е останала без предмет и че липсва основание за постановяване на съдебно решение по същество.

(вж. точка 28)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 20 юни 2008 г., Leclercq/Комисия, T‑299/06, непубликувано в Сборника