Language of document : ECLI:EU:F:2009:154

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (kolmas jaosto)

18 päivänä marraskuuta 2009

Asia F-11/05 RENV

Olivier Chassagne

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Asian palauttaminen virkamiestuomioistuimeen kumoamistuomion jälkeen – Lausunnon antamisen raukeaminen

Aihe: Olivier Chassagnen nostama EY 236 artiklaan ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, joka on kirjattu numerolla F-11/05. Asiassa F-11/05, Chassagne vastaan komissio, 29.6.2006 antamallaan määräyksellä (Kok. H., s. I‑A‑1‑65 ja s. II‑A‑1‑241) virkamiestuomioistuin hylkäsi kantajan kanteen, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuivat. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi edellä mainitun asiassa Chassagne vastaan komissio 29.6.2006 annetun määräyksen muutoksenhakuasiassa T-253/06 P, Chassagne vastaan komissio, 19.9.2008 antamallaan tuomiolla (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa) ja palautti asian virkamiestuomioistuimeen.

Ratkaisu: Lausunnon antaminen asiassa F-11/05 RENV, Chassagne vastaan komissio, raukeaa ja asia poistetaan tuomioistuimen rekisteristä. Komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jotka kantajalle ovat aiheutuneet ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion julistamiseen 19.9.2008 saakka. Kukin osapuoli vastaa sellaisista omista oikeudenkäyntikuluistaan, jotka ovat aiheutuneet mainitun tuomion julistamisen jälkeen.

Tiivistelmä

Oikeudenkäyntimenettely – Kantajan passiivisuus – Kohdetta vaille jäänyt kanne – Lausunnon antamisen raukeaminen

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 75 artikla)

Hyvän oikeudenhoidon vuoksi virkamiestuomioistuimen on viran puolesta työjärjestyksensä 75 artiklan nojalla todettava, että jos kantaja on jatkuvasti passiivinen, kanne on jäänyt vaille kohdetta eikä siitä ole enää tarpeen lausua.

(ks. 28 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑299/06, Leclercq v. komissio, 20.6.2008, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa