Language of document : ECLI:EU:F:2009:154

BESCHIKKING VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

(Derde kamer)

18 november 2009

Zaak F‑11/05 RENV

Olivier Chassagne

tegen

Commissie van de Europese Gemeenschappen

„Openbare dienst – Verwijzing naar Gerecht na vernietiging – Afdoening zonder beslissing”

Betreft: Beroep, door Chassagne ingesteld krachtens artikel 236 EG en artikel 152 EA en ingeschreven onder nummer F‑11/05. Bij beschikking van 29 juni 2006, Chassagne/Commissie (F‑11/05, JurAmbt. blz. I‑A‑1‑65 en II‑A‑1‑241), heeft het Gerecht voor ambtenarenzaken verzoekers beroep kennelijk niet-ontvankelijk verklaard. Bij arrest in hogere voorziening van 19 september 2008, Chassagne/Commissie (T‑253/06 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie), heeft het Gerecht van eerste aanleg de reeds aangehaalde beschikking van 29 juni 2006, Chassagne/Commissie, vernietigd en de zaak verwezen naar het Gerecht voor ambtenarenzaken.

Beslissing: Er behoeft geen uitspraak te worden gedaan in zaak F‑11/05 RENV, Chassagne/Commissie, die is doorgehaald in het register van het Gerecht. De Commissie wordt verwezen in de kosten die verzoeker heeft gemaakt tot de uitspraak van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 19 september 2008. Elke partij zal haar eigen kosten dragen die na de uitspraak van dat arrest zijn gemaakt.

Samenvatting

Procedure – Stilzitten van verzoeker — Beroep dat zonder voorwerp is geraakt – Afdoening zonder beslissing

(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken, art. 75)

In het belang van een goede rechtsbedeling staat het aan het Gerecht voor ambtenarenzaken om, bij aanhoudend stilzitten van een verzoeker, overeenkomstig artikel 75 van zijn Reglement voor de procesvoering ambtshalve vast te stellen dat een beroep zonder voorwerp is geraakt en dat er niet op behoeft te worden beslist.

(cf. punt 28)

Referentie:

Gerecht van eerste aanleg: 20 juni 2008, Leclercq/Commissie, T‑299/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie