Language of document : ECLI:EU:F:2009:154

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(trzecia izba)

z dnia 18 listopada 2009 r.

Sprawa F-11/05 RENV

Olivier Chassagne

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Przekazanie sprawy Sądowi do ponownego rozpoznania po uchyleniu rozstrzygnięcia – Umorzenie postępowania

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i art. 152 EWEA przez O. Chassagne’a, zarejestrowana pod sygnaturą F‑11/05. Postanowieniem z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie F‑11/05 Chassagne przeciwko Komisji, Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑65, II‑A‑1‑241, Sąd do spraw Służby Publicznej odrzucił jego skargę jako oczywiście niedopuszczalną. Wydanym w postępowaniu odwoławczym wyrokiem z dnia 19 września 2008 r. w sprawie T‑253/06 P Chassagne przeciwko Komisji, dotychczas nieopublikowanym w Zbiorze, Sąd Pierwszej Instancji uchylił ww. postanowienie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie Chassagne przeciwko Komisji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd do spraw Służby Publicznej.

Orzeczenie: Umarza się postępowanie w sprawie F‑11/05 RENV Chassagne przeciwko Komisji, która zostaje wykreślona z rejestru Sądu. Komisja zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez skarżącego do czasu wydania wyroku Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 września 2008 r. Każda ze stron pokrywa koszty poniesione przez siebie po ogłoszeniu wspomnianego wyroku.

Streszczenie

Postępowanie – Bezczynność strony skarżącej – Skarga, która stała się bezprzedmiotowa – Umorzenie postępowania

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 75)

Zważywszy na przedłużającą się bezczynność skarżącego, Sąd do spraw Służby Publicznej powinien, w trosce o prawidłowe administrowanie wymiarem sprawiedliwości, stwierdzić z urzędu, na podstawie art. 75 swojego regulaminu postępowania, bezprzedmiotowość skargi i umorzyć postępowanie.

(zob. pkt 28)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑299/06 Leclercq przeciwko Komisji, 20 czerwca 2008 r., niepublikowana w Zbiorze