Language of document : ECLI:EU:F:2009:154

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(tretji senat)

z dne 18. novembra 2009

Zadeva F-11/05 RENV

Olivier Chassagne

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Vrnitev zadeve Sodišču za uslužbence po razveljavitvi – Ustavitev postopka“

Predmet: Tožba, ki jo je na podlagi členov 236 ES in 152 AE vložil O. Chassagne in je bila vpisana pod opravilno številko F‑11/05. Sodišče za uslužbence je s sklepom z dne 29. junija 2006 v zadevi Chassagne proti Komisiji (F‑11/05, ZOdl. JU, str. I‑A‑1‑65 in II‑A‑1‑241) tožbo tožeče stranke zavrglo kot očitno nedopustno. Sodišče prve stopnje je s sodbo, izdano na podlagi pritožbe, z dne 19. septembra 2008 v zadevi Chassagne proti Komisiji (T‑253/06 P, še neobjavljena v ZOdl.) razveljavilo zgoraj navedeni sklep z dne 29. junija 2006 v zadevi Chassagne proti Komisiji in zadevo vrnilo v odločanje Sodišču za uslužbence.

Odločitev: Ni treba odločati o zadevi F‑11/05 RENV, Chassagne proti Komisiji, ki se izbriše iz vpisnika Sodišča za uslužbence. Komisiji se naloži plačilo stroškov, ki jih je priglasila tožeča stranka do izreka sodbe Sodišča prve stopnje z dne 19. septembra 2008. Vsaka stranka nosi svoje stroške, priglašene po izreku te sodbe.

Povzetek

Postopek – Pasivnost tožeče stranke – Tožba, ki je postala brezpredmetna – Ustavitev postopka

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 75)

Zaradi učinkovitega izvajanja sodne oblasti mora Sodišče za uslužbence glede na vztrajno pasivnost tožeče stranke po uradni dolžnosti v skladu s členom 75 svojega poslovnika ugotoviti, da je tožba postala brezpredmetna in da je treba postopek ustaviti.

(Glej točko 28.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 20. junij 2008, Leclercq proti Komisiji, T‑299/06, neobjavljen v ZOdl.