Language of document : ECLI:EU:F:2009:154

PERSONALDOMSTOLENS BESLUT

(tredje avdelningen)

den 18 november 2009

Mål F-11/05 RENV

Olivier Chassagne

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Återförvisning till personaldomstolen efter upphävande – Anledning saknas att döma i saken”

Saken: Talan som väckts enligt artiklarna 236 EG och 152 EA av Olivier Chassagne och som registrerats under nummer F‑11/05. Personaldomstolen avvisade talan, eftersom det var uppenbart att den inte kunde prövas i sak, genom beslut av den 29 juni 2006 i mål F‑11/05, Chassagne mot kommissionen (REGP 2006, s. I‑A‑1‑65 och s. II‑A‑1‑241). Efter överklagande har förstainstansrätten genom dom av den 19 september 2008 i mål T‑253/06 P, Chassagne mot kommissionen (REG 2008, s. II‑0000), upphävt beslutet av den 29 juni 2006 i det ovannämnda målet Chassagne mot kommissionen och återförvisat målet till personaldomstolen.

Avgörande: Anledning saknas att döma i mål F-11/05 RENV, Chassagne mot kommissionen, varför målet avskrivs. Kommissionen ska ersätta sökandens rättegångskostnader fram till dess att förstainstansrätten meddelade dom av den 19 september 2008. Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader efter det att denna dom meddelades.

Sammanfattning

1.      Förfarande – Sökandens passivitet – Talan har inte längre något föremål – Anledning saknas att döma i saken

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 75)

I strävan efter att säkerställa en god rättskipning ankommer det på personaldomstolen att, i förhållande till en sökandes passivitet, på eget initiativ, enligt artikel 75 i dess rättegångsregler, fastställa att en talan inte längre har något föremål och att det inte längre finns anledning att döma i saken

(se punkt 28)

Hänvisning till:

Förstainstansrätten: 20 juni 2008, T‑299/06 Leclercq mot kommissionen, ej publicerat i rättsfallssamlingen