Language of document : ECLI:EU:F:2009:152

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

zo 17. novembra 2009

Vec F‑57/08

Armida Palazzo

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Dôchodky – Prevod práv na dôchodok – Práva nadobudnuté ako miestny zamestnanec – Výpočet započítaných rokov“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou A. Palazzo v podstate navrhuje zrušenie rozhodnutia vedúceho oddelenia „Dôchodkov“ Úradu pre správu a úhradu individuálnych nárokov z 24. októbra 2007, ktoré sa týka výpočtu započítania práv z odpracovaných rokov do práv na dôchodok Spoločenstva, pričom práva z odpracovaných rokov nadobudla ako miestny zamestnanec

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Žalobkyňa znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť všetky trovy konania Komisie. Rada Európskej únie, vedľajší účastník konania na podporu návrhov Komisie, znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Rovnosť zaobchádzania – Rozdielne zaobchádzanie s rôznymi kategóriami zamestnancov v oblasti záruk podľa služobného poriadku a výhod sociálneho zabezpečenia – Neexistencia diskriminácie

2.      Úradníci – Dôchodky – Výpočet odpracovaných rokov – Zohľadnenie obdobia služby odpracovanej ako pomocný zamestnanec – Podmienky

(Služobný poriadok úradníkov, príloha XIII článok 4)

1.      Nie je možné spochybniť rozdiely, ktoré služobný poriadok zavádza medzi rôznymi kategóriami osôb, ktoré sú zamestnané Spoločenstvami buď ako úradníci vo vlastnom zmysle slova alebo v rámci rôznych kategórií zamestnancov patriacich do pôsobnosti podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov. Vymedzenie každej z týchto kategórií totiž zodpovedá oprávneným potrebám administratívy Spoločenstva a povahe stálych alebo dočasných úloh, ktoré majú príslušný zamestnanci plniť. Normotvorca Spoločenstva bol teda oprávnený v článku 4 prílohy VIII služobného poriadku stanoviť, že iba úradníci, dočasní zamestnanci a zmluvní zamestnanci majú možnosť požadovať, aby sa pri výpočte práv na dôchodok vzalo do úvahy celé obdobie služby, ktorú vykonávali v inštitúciách ako úradník, dočasný zamestnanec alebo zmluvný zamestnanec.

Miestny zamestnanec okrem toho nemôže tvrdiť, že je znevýhodnený v porovnaní so zamestnancami iných kategórií a že je preto vystavený rozdielnemu zaobchádzaniu alebo dokonca neodôvodnenej a neprimeranej diskriminácii, pretože ako miestny zamestnanec nie je v situácii porovnateľnej so zamestnancami iných kategórií. Rozdiely zavedené služobným poriadkom medzi miestnymi zamestnancami na jednej strane a úradníkmi alebo inými zamestnancami na strane druhej, nemožno napadnúť odvolávaním sa na zásadu rovnosti zaobchádzania, keďže tieto objektívne právne rozdiely na úrovní záruk podľa služobného poriadku, zaradenia, odmeňovania a sociálnych výhod majú zásadnú povahu. Skutočnosť, že niektoré kategórie osôb zamestnávaných Spoločenstvom môžu využívať záruky podľa služobného poriadku alebo výhody sociálneho zabezpečenia, ktoré sa nepriznávajú iným kategóriám, preto nepredstavuje diskrimináciu.

(pozri body 38 a 39)

Odkaz:

Súdny dvor: 6. októbra 1983, Celant a i./Komisia, 118/82 až 123/82, Zb. s. 2995, bod 22

Súd prvého stupňa: 9. júla 2007, De Smedt/Komisia, T‑415/06 P, zatiaľ neuverejnený v Zbierke, body 54 a 55, ako aj tam citovaná judikatúra

Súd pre verejnú službu: 19. októbra 2006, De Smedt/Komisia, F‑59/05, Zb. VS s. I‑A‑1‑109, II‑1‑1‑409, bod 76; 12. marca 2009, Arpaillange a i./Komisia, F‑104/06, Zb. VS s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000, bod 61

2.      Aby sa na obdobie odpracované v postavení pomocného zamestnanca hľadelo ako na obdobie odpracované v postavení dočasného zamestnanca na účely ich zohľadnenia v dôchodkovom systéme Spoločenstva, je nevyhnutné, aby sa pracovné miesto zodpovedajúce úlohám vykonávaným dotknutým zamestnancom nachádzalo v zozname pracovných miest inštitúcie a bolo voľné, a aby vykonávané úlohy nemali prechodnú povahu, alebo inými slovami, aby išlo o trvalé úlohy verejnej služby Spoločenstva.

(pozri body 44 a 48)

Odkaz:

Súdny dvor: 1. februára 1979, Deshormes/Komisia, 17/78, Zb. s. 189, bod 51; 23. februára 1983, Toledano Laredo a Garilli/Komisia, 225/81 a 241/81, Zb. s. 347, body 7 a 12