Language of document : ECLI:EU:F:2009:161

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2009 m. lapkričio 30 d.

Byla F‑86/08

Dietrich Voslamber

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Socialinė apsauga – Bendrasis sveikatos draudimas – Buvusio pareigūno sutuoktinis – Ribota kompetencija – Sveikatos draudimo taisyklių 13 straipsnis“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo D. Voslamber prašo panaikinti 2008 m. liepos 9 d. Komisijos sprendimą, kuriuo atmetamas jo skundas dėl 2008 m. sausio 17 d. sprendimo nedrausti jo sutuoktinės Europos Bendrijų institucijų bendrosios sveikatos draudimo sistemos pirminiu sveikatos draudimu.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Atmesti Komisijos reikalavimus, pareikštus pagal Procedūros reglamento 94 straipsnio a punktą. Komisija padengia savo ir du trečdalius ieškovo bylinėjimosi išlaidų. Ieškovas padengia vieną trečdalį savo bylinėjimosi išlaidų.

Santrauka

1.      Procesas – Ieškinys – Formos reikalavimai – Pagrindų, kuriais remiamasi, santrauka – Skunde nepateikti teisiniai pagrindai – Nuoroda į visus priedus – Nepriimtinumas

(Teisingumo Teismo statuto 21 straipsnis; Tarnautojų teismo procedūros reglamento 35 straipsnio 1 dalies e punktas)

2.      Pareigūnai – Institucijos vidaus nuostata – Teisinės pasekmės – Ribos

(Sveikatos draudimo taisyklių 13 straipsnis)

3.      Pareigūnai – Socialinė apsauga – Sveikatos draudimas – Pareigūno sutuoktinio pirminis sveikatos draudimas pagal bendrąją sveikatos draudimo sistemą – Sąlygos

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 72 straipsnis; Sveikatos draudimo taisyklių 13 straipsnis)

1.      Pagal Teisingumo Teismo statuto 21 straipsnį ir Tarnautojų teismo procedūros reglamento 35 straipsnio 1 dalies e punktą ieškinyje nurodomi pagrindai ir faktiniai bei teisiniai argumentai, kuriais remiamasi. Šie pagrindai ir argumentai turi būti pakankamai aiškūs ir tikslūs, kad atsakovas galėtų pasirengti gynybai, o Tarnautojų teismas – priimti sprendimą, jei įmanoma, be jokios kitos papildomos informacijos. Siekiant užtikrinti teisinį saugumą ir gerą teisingumo vykdymą, tam, kad ieškinys būtų pripažintas priimtinu, reikia, kad jį grindžiančios pagrindinės faktinės ir teisinės aplinkybės ar bent jų santrumpa nuosekliai ir suprantamai išplauktų iš paties ieškinio teksto. Nors ieškinio turinys konkrečiais klausimais gali būti paremtas ir papildytas nukreipiant į konkrečias jo priede pateiktų dokumentų vietas, bendra nuoroda į kitus raštus, net pridėtus prie ieškinio, negali kompensuoti ieškinyje turinčių būti, bet nenurodytų pagrindinių teisinių argumentų elementų. Be kita ko, Tarnautojų teismas neprivalo prieduose ieškoti ir nustatyti pagrindų bei argumentų, kuriuos galėtų laikyti ieškinio pagrindimo sudedamąja dalimi, nes priedai atlieka tik įrodomąją ir pagalbinę funkciją.

(žr. 37 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2005 m. gruodžio 8 d. Nutarties Just prieš Komisiją, T‑91/04, Rink. VT p. I‑A‑395 ir II‑1801, 35 punktas.

2.      Bendrijos institucijų priimtomis vidaus nuostatomis negali būti teisėtai nustatomos taisyklės, nukrypstančios nuo tokių aukštesnės galios nuostatų, kaip antai Pareigūnų tarnybos nuostatų, jų įgyvendinimo nuostatų arba bendrųjų teisės principų. Taigi pajamų iš profesinės veiklos, „kaip tai suprantama pagal Informacinius pranešimus“, sąvoka negali būti aiškinama kitaip nei Pareigūnų sveikatos draudimo taisyklių 13 straipsnyje.

(žr. 53 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2005 m. spalio 25 d. Sprendimo Fardoom ir Reinard prieš Komisiją, T‑43/04, Rink. VT p. I‑A‑329 ir II‑1465, 35 ir 36 punktai.

3.      Pagal 2007 m. Informacinių pranešimų dėl Europos Bendrijų pareigūnų bendrųjų sveikatos draudimo taisyklių 13 straipsnio taikymo 3 dalį, kurioje patikslinamos minėto 13 straipsnio taikymo sąlygos, pareigūno sutuoktinis išimtiniais atvejais gali būti draudžiamas Europos Bendrijų institucijų bendrosios sveikatos draudimo sistemos pirminiu sveikatos draudimu, jeigu tenkinama bent viena iš joje nurodytų sąlygų: pagal pirmąją sąlygą šis sutuoktinis negali būti apdraustas pagal įstatymais numatytą sveikatos draudimo sistemą; pagal antrąją sąlygą sveikatos draudimo įmokų suma turi sudaryti daugiau nei 20 % atitinkamo asmens apmokestinamų pajamų iš profesinės veiklos.

Institucija padaro teisės klaidą, jeigu, pareigūnui pateikus prašymą apdrausti jo sutuoktinę bendrosios sveikatos draudimo sistemos pirminiu sveikatos draudimu, atsisako pripažinti pareigūno sutuoktinės senatvės pensiją pajamomis iš profesinės veiklos, nes Europos Bendrijų pareigūnų bendrųjų sveikatos draudimo taisyklių 13 straipsnyje aiškiai nurodyta, kad senatvės pensija yra pajamos iš profesinės veiklos.

Vis dėlto pareigūnas negali naudingai remtis pagrindu siekdamas, kad būtų panaikintas sprendimas, jeigu administracija neturi jokios diskrecijos ir privalo elgtis taip, kaip ir pasielgė. Taigi pagal bendrųjų taisyklių 13 straipsnį Komisija turi atmesti pareigūno prašymą apdrausti jo sutuoktinę bendrosios sveikatos draudimo sistemos pirminiu sveikatos draudimu, jei pareigūno sutuoktinė neatitinka nė vienos iš minėtos Informacinių pranešimų 3 dalyje nurodytų sąlygų, nesvarbu, kaip būtų aiškinama antroji iš jų.

(žr. 52, 54, 55, 60, 75 ir 76 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1987 m. gegužės 20 d. Sprendimo Souna prieš Komisiją, 432/85, Rink. p. 2229, 20 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2008 m. birželio 17 d. Sprendimo De Fays prieš Komisiją, F‑97/07, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, 70 ir 71 punktai.