Language of document : ECLI:EU:F:2009:150

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2009 m. lapkričio 10 d.

Byla F‑71/08

N

prieš

Europos Parlamentą

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Vertinimas – Vertinimo ataskaita – Tikslų nustatymas – Akivaizdi vertinimo klaida – Priimtinumas – Neigiamo poveikio nedaranti priemonė“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo N iš esmės prašo panaikinti 2007 m. rugsėjo 12 d. Parlamento generalinio sekretoriaus sprendimą patvirtinti jo 2006 m. vertinimo ataskaitą ir 2008 m. gegužės 22 d. Parlamento pirmininko sprendimą atmesti jo skundą dėl minėto sprendimo.

Sprendimas: Panaikinti 2007 m. rugsėjo 12 d. Parlamento generalinio sekretoriaus sprendimą, patvirtinantį N galutinę vertinimo ataskaitą už laikotarpį nuo 2006 m. rugpjūčio 16 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d. Atmesti likusią ieškinio dalį. Priteisti iš Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Ieškinys – Suinteresuotumas pareikšti ieškinį – Ieškinys dėl vertinimo ataskaitos panaikinimo – Pareigūnas, perkeltas į kitą instituciją – Kitos institucijos neatsižvelgimas į minėtą ataskaitą

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Vertinimas – Tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita – Pareiga supažindinti atitinkamą pareigūną su dokumentu, kuriame įtvirtinti jo tarnybai nustatyti tikslai

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnis)

1.      Vertinimo ataskaita, nesvarbu jos sukursima nauda ateityje, yra raštiškas ir formalus pareigūno atlikto darbo įrodymas. Vertinimas nėra tik nagrinėjamu laikotarpiu vykdytų užduočių aprašymas, bet apima ir žmogiškųjų savybių, kurias vertinamas pareigūnas parodė vykdydamas savo profesinę veiklą, vertinimą. Todėl kiekvienas pareigūnas turi teisę į tai, kad jo darbas būtų vertinamas pagal nustatytą teisingą ir vienodą vertinimo sistemą. Tad, atsižvelgiant į teisę į veiksmingą teisminę gynybą, pareigūnui turi būti pripažinta teisė užginčyti parengtos vertinimo ataskaitos turinį dėl to, kad tokia ataskaita buvo parengta nesilaikant Pareigūnų tarnybos nuostatuose nustatytų normų.

Taigi dėl pareigūno perkėlimo iš vienos institucijos į kitą, antrosios institucijos neatsižvelgimo į pirmojoje parengtas vertinimo ataskaitas ir jo paaukštinimo antrojoje institucijoje šis pareigūnas nepraranda suinteresuotumo paduoti skundą dėl pirmosios institucijos parengtos ataskaitos.

(žr. 33 ir 34 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 2008 m. gruodžio 22 d. Sprendimo Gordon prieš Komisiją, C‑198/07 P, Rink. p. I‑10701, 44 ir 45 punktai.

2.      Iš Parlamento priimtų Bendrųjų Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnio įgyvendinimo nuostatų 10–12 straipsnių matyti, kad per vertinimo pokalbį ši institucija kiekvieną savo pareigūną ar tarnautoją turi supažindinti su dokumentu, kuriame nustatyti tikslai ateinantiems metams jo padaliniui, skyriui ar tarnybai. Šis dokumentas yra esminis vertinant pareigūno ar tarnautojo kitais metais atliktą darbą ir rengiant jo vertinimo ataskaitą. Be to, jei per vertinimo pokalbį pareigūnas ar tarnautojas to prašo, administracija turi parengti dokumentą, kuriame būtų papildomai patikslinti tikslai, kurie jam yra paskirti asmeniškai.

Nors šiose nuostatose nėra eksplicitiškai sureguliuota pareigūno pirmo paskyrimo ar perkėlimo einamaisiais metais iš kitos institucijos į Parlamentą situacija, jos neturi būti aiškinamos taip, kad Parlamentas neprivalo supažindinti pareigūno su dokumentu, kuriame įtvirtinti jo tarnybai nustatyti tikslai, prie kurių įgyvendinimo jis turės prisidėti. Iš tiesų į tokį dokumentą, kuris yra parengtas kiekvienam skyriui ar tarnybai, nesvarbu kiekvienam pareigūnui ar tarnautojui taikytina vertinimo ataskaitos rengimo procedūra, atsižvelgiama vertinant pareigūno ar tarnautojo atliktą darbą ir rengiant jo vertinimo ataskaitą. Bet kuriuo kitu šių nuostatų aiškinimu būtų pažeistas lygybės principas, nes pareigūnai ar tarnautojai būtų vertinami skirtingai nustatant tikslus, nelygu jų įdarbinimo Parlamente data, ir šis skirtingumas būtų neproporcingas, palyginti su šio veiksnio lemiamu padėties skirtumu. Be to, naujam pareigūnui nustatyti tikslus a fortiori privaloma tuomet, kai jis pradeda dirbti skyriuje ar tarnyboje, į kurią turės kuo greičiau integruotis.

(žr. 51, 52, 54 ir 55 punktus)