Language of document : ECLI:EU:F:2009:153

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2009 m. lapkričio 17 d.

Byla F‑99/08

Rita Di Prospero

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Atviras konkursas – Kovos su sukčiavimu sritis – Pranešimas apie konkursus EPSO/AD/116/08 ir EPSO/AD/117/08 – Draudimas kandidatams tuo pačiu metu užsiregistruoti į kelis konkursus – Ieškovės paraiškos dalyvauti konkurse EPSO/AD/117/08 atmetimas“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo R. Di Prospero prašo panaikinti Europos Bendrijų personalo atrankos tarnybos (EPSO) sprendimą neleisti jai pateikti paraiškos dalyvauti konkurse EPSO/AD/117/08, grindžiamą 2008 m. sausio 23 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtu pranešimu apie konkursą (OL C 16 A, p. 1), numatančiu atvirų konkursų EPSO/AD/116/08 dėl administratorių įdarbinimo kovos su sukčiavimu srityje (AD 8) ir EPSO/AD/117/08 dėl vyriausiųjų administratorių įdarbinimo toje pačioje srityje (AD 11) organizavimą, ir EPSO 2008 m. vasario 26 d. ir 27 d. ieškovei adresuotais elektroniniais laiškais.

Sprendimas: Panaikinti Europos Bendrijų personalo atrankos tarnybos (EPSO) sprendimą, kuriuo ieškovei neleista pateikti paraiškos dalyvauti konkurse EPSO/AD/117/08. Komisija padengia visas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Konkursas – Leidimo laikyti testus sąlygos

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 27 straipsnio pirma pastraipa)

Paskyrimų tarnyba turi didelę diskreciją nustatyti laisvoms pareigoms keliamus tinkamumo kriterijus ir remdamasi šiais kriterijais bei tarnybos interesais apibrėžti konkurso organizavimo sąlygas ir tvarką. Vis dėlto institucijų naudojimasis suteikta diskrecija konkurso organizavimo srityje, ypač nustatant paraiškų priėmimo sąlygas, turi atitikti privalomas Pareigūnų tarnybos nuostatų 27 straipsnio pirmos pastraipos nuostatas. Iš tiesų Pareigūnų tarnybos nuostatų 27 straipsnio pirmoje pastraipoje imperatyviai nustatomas įdarbinimo tikslas. Ši nuostata toliau taikoma Paskyrimų tarnybai ir laisvoms pareigoms keliamais reikalavimais bei tarnybos interesu galima remtis tik visiškai laikantis šios nuostatos. Vis dėlto, nors kandidatų registraciją į konkursą ribojančios nuostatos gali apriboti institucijos galimybes įdarbinti geriausius kandidatus Pareigūnų tarnybos nuostatų 27 straipsnio pirmoje pastraipoje pavartota prasme, tai nereiškia, kad kiekviena nuostata, kurioje numatytas toks apribojimas, prieštarauja šiam straipsniui. Iš tiesų administracijos diskrecija organizuojant konkursus ir apskritai tarnybos interesas suteikia institucijai teisę nustatyti, jos manymu, tinkamas sąlygas, kuriomis, nors ir apribojamas kandidatų dalyvavimas konkurse ir tikriausiai užsiregistravusių kandidatų skaičius, nekeliama grėsmė tikslui užtikrinti aukščiausio lygio gebėjimų, darbingumo ir patikimumo kandidatų Pareigūnų tarnybos nuostatų 27 straipsnio pirmoje pastraipoje pavartota prasme registraciją.

Jei sąlygomis, kuriomis ribojamas kandidatų dalyvavimas konkurse, keliama grėsmė tikslui užtikrinti aukščiausio lygio sugebėjimų kandidatų registraciją, šios sąlygos turi būti pripažintos prieštaraujančiomis Pareigūnų tarnybos nuostatų 27 straipsnio pirmai pastraipai. Tam, kad būtų pripažinta teisėta, kiekviena dalyvavimo konkurse sąlyga turi atitikti du reikalavimus: pirma, ji turi atitikti laisvoms pareigoms keliamus reikalavimus ir apskritai tarnybos interesą ir, antra, atitikti Pareigūnų tarnybos nuostatų 27 straipsnio pirmos pastraipos tikslą. Nors dažniausia šie reikalavimai sutampa, vis dėlto jie susiję su skirtingomis koncepcijomis.

(žr. 27–30, 32 ir 35 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1990 m. lapkričio 8 d. Sprendimo Bataille ir kt. prieš Parlamentą, T‑56/89, Rink. p. II‑597, 48 punktas; 1997 m. kovo 6 d. Sprendimo de Kerros ir Kohn‑Bergé prieš Komisiją, T‑40/96 ir T‑55/96, Rink. VT p. I‑A‑47 ir II‑135, 40 ir 51 punktai; 2005 m. vasario 15 d. Sprendimo Pyres prieš Komisiją, T‑256/01, Rink. VT p. I‑A‑23 ir II‑99, 36 punktas; 2006 m. rugsėjo 27 d. Sprendimo Blackler prieš Parlamentą, T‑420/04, Rink. VT p. I‑A‑2‑185 ir II‑A‑2‑943, 45 punktas ir jame nurodyta teismų praktika.