Language of document : ECLI:EU:F:2009:148

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto)

10 päivänä marraskuuta 2009

Asia F-70/07

Luigi Marcuccio

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Vahingonkorvauskanne – Rinnakkaiseen oikeussuojakeinoon perustuva väite – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen

Aihe: EY 236 artiklaan ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Luigi Marcuccio vaatii muun muassa, että komissio velvoitetaan korvaamaan vahinko, joka kantajalle on aiheutunut siitä, että komissio on kieltäytynyt korvaamasta kantajalle asiassa T-176/04 väitetysti aiheutuneet korvattavat oikeudenkäyntikulut.

Ratkaisu: Kanteen ensimmäinen, toinen, kolmas ja kuudes vaatimus hylätään, koska niiden tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Kukin asianosainen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan Luigi Marcuccion kanteen ensimmäisen, toisen, kolmannen ja kuudennen vaatimuksen osalta asiassa T-176/04 DEP käydyn menettelyn oikeudenkäyntikulut mukaan lukien.

Tiivistelmä

Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäyntikulut – Oikeudenkäyntikulujen määrän vahvistaminen – Kohde

(EY 236 artikla; ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 92 artiklan 1 kohta; henkilöstösääntöjen 91 artikla)

Lainsäätäjä on ottanut käyttöön erityisen oikeudenkäyntikulujen määrän vahvistamista koskevan menettelyn, kun asianosaiset ovat eri mieltä korvattavien oikeudenkäyntikulujen määrästä ja laadusta sellaisen tuomion tai määräyksen jälkeen, jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on lopettanut oikeusriidan käsittelyn ja päättänyt oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Lisäksi kyseisessä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 92 artiklan 1 kohdassa säädetyssä erityismenettelyssä, jolla pyritään oikeudenkäyntikulujen määrän vahvistamiseen, suljetaan pois se, että kanteessa, joka koskee sopimussuhteen ulkopuolista yhteisön vastuuta, voitaisiin vaatia samoja summia tai summia, jotka ovat aiheutuneet samaa tarkoitusta varten. Kantaja ei siis voi EY 236 artiklan ja henkilöstösääntöjen 91 artiklaan perusteella nostaa kannetta, jonka kohde on todellisuudessa sama kuin oikeudenkäyntikulujen määrän vahvistamista koskevassa pyynnössä.

(ks. 16 ja 17 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑351/03, Schneider Electric v. komissio, 11.7.2007 (Kok., s. II‑2237, 297 kohta)