Language of document : ECLI:EU:F:2009:165

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS (pirmā palāta)

2009. gada 30. novembrī

Lieta F‑17/09

Herbert Meister

pret

Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Civildienests – Ierēdņi – Prasība atcelt tiesību aktu – Agrāk iegūtu paaugstināšanas amatā punktu pārnešana – Nelabvēlīga akta neesamība – Prasība par zaudējumu atlīdzību – Skaitļos neizteikts kaitējums – Acīmredzama nepieņemamība

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru H. Meister apstrīd norādi, kas ietverta ITSB lēmumā attiecībā uz paaugstināšanas amatā punktu piešķiršanu par 2008. gadu, saskaņā ar kuru paaugstināšanas amatā punktu skaits, ko viņš ieguvis pirms 2008. gada paaugstināšanas amatā, sasniedz 17,5 punktus

Nolēmums Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. Prasītājs sedz savus, kā arī atlīdzina ITSB tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Process – Atteikšanās no prasības – Skaidri un neapšaubāmi izteikta nodoma attiekties no prasības nepieciešamība

(Civildienesta tiesas Reglamenta 74. pants)

2.      Ierēdņi – Prasība – Prasība, kas celta nevis par lēmumu, ar ko piešķir paaugstināšanas amatā punktus, bet par šo punktu norādīšanu minētajā lēmumā Nelabvēlīga akta neesamība

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

3.      Tiesvedība – Pieteikums par lietas ierosināšanu – Formas prasības – Strīda priekšmeta noteikšana – Kopsavilkums par izvirzītajiem pamatiem – Prasības pieteikums par Kopienu iestādes nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu

(Civildienesta tiesas Reglamenta 35. panta 1. punkta e) apakšpunkts un 76. pants)

1.      Civildienesta tiesa var ņemt vērā tikai prasītāja skaidri un neapšaubāmi izteiktu nodomu atteikties no prasības.

(skat. 24. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 1992. gada 12. marts, T‑73/91 Gavilan/Parlaments, Recueil, II‑1555. lpp., 26. punkts; 2006. gada 19. oktobris, T‑311/04 Buendía Sierra/Komisija, Krājums, II‑4137. lpp., 100. punkts.

2.      Ceļot prasību atcelt lēmumu, ar ko noraidīta sūdzība, Kopienu tiesai izskatīšanai faktiski iesniedz nelabvēlīgo aktu, par kura atcelšanu bija iesniegta minētā sūdzība.

Tas tā nav tādas sūdzības gadījumā, ar kuru prasītājs apstrīd nevis lēmumu, ar ko piešķir paaugstināšanas amatā punktus, bet to norādīšanu minētajā lēmumā. Patiesībā šādai norādei, kas tikai atgādina prasītājam kopējo paaugstināšanas amatā punktu skaitu, ko viņš ir ieguvis iepriekšējo paaugstināšanas amatā ietvaros, un kuras mērķis bija vienīgi noteikt, vai prasītājs nav sasniedzis paaugstināšanas amatā slieksni, nav juridiski saistošas iedarbības, kas var tieši un tūlītēji ietekmēt prasītāja intereses, konkrēti grozot viņa tiesisko stāvokli, un tātad to nevar uzskatīt par nelabvēlīgu aktu Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punkta un 91. panta 1. punkta izpratnē.

(skat. 27., 29. un 30. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1989. gada 17. janvāris, 293/87 Vainker/Parlaments, Recueil, 23. lpp., 8. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1995. gada 22. marts, T‑586/93 Kotzonis/EESK, Recueil, II‑665. lpp., 28. punkts; 2004. gada 23. marts, T‑310/02 Theodorakis/Padome, Recueil FP, I‑A‑95. un II‑427. lpp., 19. punkts; 2005. gada 9. jūnijs, T‑80/04 Castets/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑161. un II‑729. lpp., 15. punkts.

3.      Saskaņā ar Civildienesta tiesas Reglamenta 35. panta 1. punkta e) apakšpunktu prasības pieteikumā ir jānorāda izvirzītie faktiskie un tiesību pamati un argumenti. Lai izpildītu šīs prasības, prasības pieteikumā par Kopienu iestādes radīto zaudējumu atlīdzināšanu ir jāietver informācija, kas ļauj identificēt rīcību, kuru prasītājs pārmet iestādei, iemeslus, kuru dēļ tas uzskata, ka pastāv cēloņsakarība starp šo rīcību un kaitējumu, kas tam ir nodarīts, kā uzskata prasītājs, kā arī šī kaitējuma raksturu un apjomu. Savukārt lūgumam par nenoteikta un skaitļos neizteikta zaudējuma atlīdzību trūkst vajadzīgās precizitātes, un tādējādi tas ir jāuzskata par nepieņemamu.

(skat. 33. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1971. gada 2. decembris, 5/71 Zuckerfabrik Schöppenstedt/Padome, Recueil, 975. lpp., 9. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1994. gada 1. jūlijs, T‑505/93 Osório/Komisija, Recueil FP, I‑A‑179. un II‑581. lpp., 33. punkts; 1995. gada 15. februāris, T‑112/94 Moat/Komisija, Recueil FP, I‑A‑37. un II‑135. lpp., 32. punkts; 2007. gada 7. februāris, T‑175/004 Gordon/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑2‑0000. un II‑A‑2‑0000. lpp., 42. punkts.

Civildienesta tiesa: 2007. gada 13. decembris, F‑95/05 N/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑0000. un II‑A‑1‑0000. lpp., 86. punkts.